Бойко В. В.

ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Євтушенко Д. О., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Білодід Є. О., Яцько К. М.
Септикотоксемія та порушення коагуляції при ентеральній недостатності у хворих із гострою непрохідністю кишечника
32 - 36
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Мирошниченко Д. О., Шафер Я. В., Ткач С. В., Меркулов А. О., Білодід Є. О., Неділько О. В.
Остеомієліт грудини: діагностика та хірургічне лікування
25 - 28
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Ткач С. В., Мирошниченко Д. О., Волченко І. В., Білодід Є. О., Яцько К. М., Гордієнко П. О.
Застосування ентеросорбції для профілактики ендотоксемії при гострій непрохідності кишечника
14 - 17
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Битяк С. Ю., Жидецький В. В., Старікова А. Б., Новіков Є. А.
Причини несприятливих наслідків хірургічного лікування пацієнтів зі стенозуючими захворюваннями стравоходу
23 - 27
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Курбанов Т. А., Кравцов О. В., Мирошниченко М. С., Ісаєв Ю. І.
Морфологічна оцінка ефективності некрофасціотомії та інфільтрації озонованим фізіологічним розчином ділянки глибокого циркулярного опіку шкіри з підлеглими тканинами, ускладненого компартмент−синдромом
28 - 33
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Шевченко О. М., Білодід Є. О., Волченко І. В., Кулик І. А., Токарев А. В., Лихман В. М.
Зміни мікрофлори тонкого кишечника у хворих із гострою кишковою непрохідністю
16 - 18
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ
Бойко В. В., Корж П. И., Макаров В. В., Минухин Д. В.
Изучение активирующего влияния препаратов сурфактанта на легочные макрофаги in vitro у пациентов бронхоэктатической болезнью
5 - 8
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Волченко І. В., Шевченко О. М., Ткач С. В., Меркулов А. О., Мірошниченко Д. О., Белодід Є. О.
Прогнозування та профілактика гнійно−запальних ускладнень післяопераційних ран
9 - 12
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Питык А. И., Бабынкин А. Б.
Первый опыт применения чрескожной механической тромбэктомии при острой ишемии нижних конечностей
14 - 17
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Грома В. Г., Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А., Меркулов А. А.
Эндоскопические методы гемостаза при кровотечении из варикозно расширенных вен у больных портальной гипертензией
18 - 22
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Шафер Я. В.
Досвід комплексного лікування пацієнтів із кардіохірургічною патологією після виконання серединної стернотомії
19 - 22
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Ткач С. В., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Волченко І. В., Османов Р. Р.
Діагностика інфікованих форм панкреонекрозу
20 - 23
ХІРУРГІЯ
Діденко С. М., Бойко В. В., Іванова Ю. В., Гупало Ю. М., Швед О. Є., Шаповалов Д. Ю.
Результати хірургічного лікування хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та ураженням артерій підколінно−гомілкового сегмента
20 - 23
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лихман В. М., Шевченко А. М., Меркулов А. О., Османов Р. Р.
Застосування малоінвазивних операцій у лікуванні хворих на колоректальний рак, ускладнений непрохідністю кишечника
16 - 19
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Авдосьєв Ю. В., Сочнєва А. Л., Мазорчук М. С.
Вибір об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху, ускладненими механічною жовтяницею
33 - 38
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лыхман В. Н., Шевченко А. Н., Ткач С. В., Волченко И. В., Кулик И. А.
Профилактика парезов кишечника после операций на толстой кишке
43 - 46
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Королевська А. Ю., Жидецький В. В.
Особливості харчування хірургічних хворих із вираженою дисфагією
30 - 35
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лыхман В. Н., Меркулов А. А., Ткач С. В., Гуляева Д. Ю.
Cовременные подходы при лечении спонтанного разрыва пищевода
35 - 37
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савві С. О., Грома В. Г., Битяк С. Ю.
Аналіз результатів лікування хворих з неспроможністю швів стравохідних анастомозів
35 - 38
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Краснояружский А. Г., Крицак В. В.
Выбор фотосенсибилизатора и параметров светового излучения для проведения эндоскопической эндобронхиальной фотодинамической терапии
28 - 32
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Овчаренко О. В., Макаров В. В., Бодрова А. Ю., Черняєв М. С.
Застосування електрохірургічних зварювальних технологій для профілактики післямастектомічної лімфореї
34 - 38
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Сочнева А. Л.
Опыт применения чрескожных чреспеченочных эндобилиарных вмешательств у больных с холедохолитиазом
16 - 19
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворотько И. В., Чикин А. В.
Комбинированные операции при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза
18 - 25
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Краснояружський А. Г., Ткаченко В. В.
Діагностика і тактика лікування новоутворень середостіння
28 - 32
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Тимченко Н. В., Шевченко О. М., Лихман В. М., Клименко В. П.
Профілактика післяопераційного парезу й септичних ускладнень після операцій на товстій кишці
27 - 31
ХІРУРГІЯ
Авдосьєв Ю. В., Бойко В. В., Сухіна О. М.
Інтервенційна радіологія в діагностиці та лікуванні місцеворозповсюдженого раку органів малого тазу, ускладненого кровотечею
32 - 36
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Мороз С. В., Лыхман В. Н.
Ранняя диагностика послеоперационных гнойных осложнений у больных раком прямой кишки
63 - 66
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Бабынкина И. Б.
Хирургическое лечение трофических язв при хронической венозной недостаточности: индивидуальный подход
72 - 75
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Использование илеоцекального сегмента кишечника на реконструктивном этапе после комбинированной гастрэктомии
38 - 45
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Евтушенко Д. А., Невзоров В. П.
Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток пациентов со спаечной болезнью брюшины
46 - 49
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Малый В. П., Бойко В. В., Лядова Т. И., Гололобова О. В.
Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от генотипа HAV и типа иммунного ответа организма
75 - 80
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Прасол В. А., Невзорова О. Ф., Невзоров В. П., Руденко Е. А.
Изменение ультраструктуры клеток крови в области их контакта с эндотелием при хронических заболеваниях вен нижних конечностей
84 - 88
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Особенности лимфодиссекции при комбинированной гастрэктомии в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка
82 - 91
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Комбинированная резекция желудка и толстой кишки в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка
72 - 76
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лазирский В. А., Савви С. А., Лыхман В. Н.
Комбинированная резекция желудка и поджелудочной железы в хирургическом лечении местнораспространенного рака желудка.
68 - 73
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Лазирский В. А.
Особенности неотложных хирургических вмешательств у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка
85 - 89
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Малый В. П., Бойко В. В., Лядова Т. И.
Клинические особенности течения вирусного гепатита А в зависимости от его генотипа и типа иммунного ответа организма
95 - 98
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Иванова Ю. В., Бабич В. А.
Применение СВЧ−облучения при остром парапроктите
87 - 91
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ
Бойко В. В., Павлов А. А., Богун Ю. В.
Преимущества и недостатки различных методик анестезиологического обеспечения антиноцицептивной защиты
101 - 103
КАРДІОЛОГІЯ
Бойко В. В., Волков Д. Е., Власенко М. А., Лопин Д. А.
Выбор оптимального вида ресинхронизации сердца у больных хронической сердечной недостаточностью
45 - 48
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савви С. А., Далавурак В. П., Лыхман В. Н., Лазирский В. А.
Хирургическое лечение рака пищевода Сообщение IІ. Хирургическое лечение рака грудного и абдоминального отделов пищевода
70 - 79
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Савви С. А., Далавурак В. П., Лыхман В. Н., Лазирский В. А.
Хирургическое лечение рака пищевода Сообщение I. Исторические аспекты и современное состояние проблемы хирургического лечения рака шейного отдела пищевода
52 - 62
КАРДІОЛОГІЯ
Бойко В. В., Павлов А. А., Мосиенко Б. И.
Особенности диагностики сократительной способности миокарда в анестезиологической практике
41 - 46
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Шкурат А. Н.
Хирургическое лечение больных с рубцовыми стенозами трахеи
72 - 76
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Краснояружский А. Г.
Новые подходы к предоперационной подготовке и борьбе с послеоперационными осложнениями у больных с компрессионным синдромом, обусловленным новообразованиями средостения
58 - 61
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворотько И. В.
10−летний опыт применения комбинированных операций при местнораспространенном раке прямой кишки
50 - 57
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций Сообщение 3. Рак прямой кишки, матки, яичников, предстательной железы, тератоидные опухоли малого таза
64 - 74
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций. Сообщение 2. Синдромы сдавления сосудистых образований, эмболизации, нагноения, поражения лимфатических сосудов и костей таза
59 - 64
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворотько И. В.
Стратегия хирургического лечения местнораспространенных опухолей малого таза с применением эвисцераций. Сообщение1. Синдромы кишечной непроходимости, кровотечения и сдавления мочевых путей
76 - 82
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Авдосьев Ю. В., Удербаев Н. Н., Саньков А. И., Османов Р. И.
Диагностика и лечение массивных повреждений печени с использованием ангиографических технологий
80 - 83
ХІРУРГІЯ
Флорикян А. К., Бойко В. В., Криворучко И. А.
Преимущества полной срединной стернотомии, срединного стернолапаротомического и лапаро−стернотомического доступов при тяжелых повреждениях груди, живота и терминальных состояниях
91 - 95
З ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ
Бойко В. В., Криворучко И. А., Брусницына М. П., Тарабан И. А.
Харьковская хирургическая школа: становление, развитие, перспективы
12 - 16
ХІРУРГІЯ
Бойко В. В., Криворучко И. А., Соханева И. Л., Щербаков В. И., Костиков Ю. П.
Патофизиологические аспекты развития острого панкреатита после травмы поджелудочной железы
81 - 88
Наверх