ДО УВАГИ АВТОРІВ!

При наданні статті до редакції необхідно дотримуватися таких правил.

• Стаття має супроводжуватися офіційним направленням від організації, в якій виконано роботу, і містити візу наукового керівника.

• Стаття має бути підписана всіма авторами. На окремій сторінці необхідно надати такі відомості про себе: прізвище, ім’я, по батькові українською, англійською та російською мовами, ORCID та роль кожного автора – одна із нижче перелічених: автор, редактор, керівник; учений ступінь, звання, місце роботи, посада, поштовий індекс і адреса для листування, телефон(и) для контакту, e-mail.

• Анотація, в яку входять назва статті, прізвища та ініціали авторів, а також ключові слова мають бути обсягом не більше 500 символів з пробілами (приблизно 70 слів) та наводитись українською та англійською мовами.

• Додатково українською та англійською мовами має бути поданий реферат обсягом до 1800 символів з пробілами, який містить тему без повторення назви статті, мету роботи, методи або методологію проведення роботи, результати й висновки.

• Текст статті, поданий українською або англійською мовою, має бути вивірений, вказано індекс УДК. Всі ілюстрації, таблиці, формули, дозування препаратів мають бути завізовані автором на полях.

• Надані для публікації статті за матеріалами дисертацій повинні мати такі необхідні елементи (без виділення рубрик): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; виявлення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячено статтю; формулювання цілей (постановка завдань); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів; висновки з проведеного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

• Стаття має подаватись в електронному вигляді в форматі doc (docx), шрифтом Times New Roman (14-й кегль) через півтора інтервали з полями ліворуч – 3,5 см, праворуч – 1 см, зверху та знизу – по 2,5 см. Обсяг оригінальної статті – орієнтовно 10–12 сторінок, оглядової – 15 сторінок, включаючи таблиці та рисунки.

• Стаття, що відповідає файлу, має бути подана на паперовому носії у двох примірниках із пронумерованими сторінками.

• Кількість графічного матеріалу повинна бути мінімальною, рисунки та діаграми – чіткими. Ілюстративний матеріал розміщується в тексті.

• Таблиці повинні бути компактними, мати назви. На всі рисунки й таблиці в тексті потрібно робити посилання й на полях зазначати номер і місце їх розташування.

• Бібліографічні посилання подаються у тексті цифрами у квадратних дужках за ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація …» Список літератури наводиться в порядку згадування робіт у тексті. В кожному джерелі має бути указано doi за його наявності.

• У тексті терміни, що є загальноприйнятими й часто зустрічаються, наводяться у вигляді абревіатури (при першій згадці обов’язково розшифрувати).Завантажити в форматі PDF (47 KB)
Наверх