Терапия

Колесник Т. В., Березницкий Я. С., Дука Р. В., Надюк А. В., Косова А. А., Колесник Э. Л.
Влияние терапии на показатели гемодинамики у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением после бариатрического лечения
5 - 8
Кучерявченко В. В., Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю.
Функціональний стан секреторної активності жирової тканини при травматичній хворобі у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла
9 - 13
Корж А. Н.
Гликемический контроль в профилактике сердечно−сосудистых заболеваний при сахарном диабете
5 - 9
Кочуєва М. М., Тимченко Г. А., Заікіна Ю. О., Рогожин А. В., Кочуєв Г. І., Псарьова В. Г.
Особливості процесів запалення при кардіопульмональній поліморбідності
10 - 15
Кучерявченко В. В., Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю.
Функціональний стан маркерів метаболічного синдрому при травматичній хворобі у постраждалих із підвищеним індексом маси тіла
16 - 18
Колесник Т. В., Березницкий Я. С., Дука Р. В., Надюк А. В., Косова А. А., Колесник Э. Л.
Влияние антигипертензивной терапии и бариатрического хирургического лечения на упруго−эластические свойства артериальной стенки у больных с артериальной гипертензией и морбидным ожирением
5 - 10
Кочуєва М. М., Рубан Л. А., Тимченко Г. А., Рогожин А. В., Псарьова В. Г., Кочуєв Г. І.
Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
11 - 14
Кучерявченко В. В., Волкова Ю. В.
Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі
15 - 19
Борисова І. С., Перцева Т. О., Каплан П. Є.
Індивідуалізація антибактеріальної терапії пневмоній у хворих на фоні гемобластозів із позицій антибіотикорезистентності
5 - 11
Капустник В. А., Мельник О. Г., Меленевич А. Я., Саніна К. І.
Структурно−функціональні зміни міокарда у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою
12 - 15
Амбросова Т. Н., Ащеулова Т. В.
Менеджмент неосложненного гипертензивного криза в практике семейного врача
16 - 19
Тарловская Е. И., Одегова А. А.
Современный взгляд на возможности антигипертензивной терапии у пациентов с сочетанием артериальной гипертензии и бронхиальной астмы (обзор литературы)
19 - 24
Корж А. Н.
Проблема острой боли в практике семейного врача: этиология, диагностика и лечение
25 - 28
Кисиленко Е. В.
Взаимосвязь уровня интерлейкина−22 с развитием ожирения у пациентов с гипертонической болезнью
29 - 32
Борисова І. С., Крячкова Л. В.
Предиктори прогнозу летальних наслідків пневмоній у пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові
17 - 25
Бабак О. Я., Зайцева М. М.
Участь поліморфізму А1166С−гена рецептора ангіотензину II першого типу в метаболічних порушеннях у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та неалкогольною жировою хворобою печінки
25 - 29
Корж А. Н., Лаврова Е. В., Лобортас О. М., Панкова Е. А.
Новые возможности профилактики и лечения нарушений углеводного обмена: место и роль фитотерапии
16 - 21
Сухонос Н. К.
Роль апоптоза при сочетанном течении хронического обструктивного заболевания легких и сахарного диабета 2−го типа
22 - 27
Сипало А. О.
Вплив сортиліну на вуглеводний обмін за умов коморбідності ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2−го типу
27 - 30
Беловол А. Н., Немцова В. Д., Потапенко А. В.
Влияние неалкогольной жировой болезни печени на состояние эндотелия у больных артериальной гипертензией и гипотиреозом
16 - 20
Капустник В. А., Мельник О. Г., Архипкина О. Л., Истомина О. В., Санина Е. И.
Функциональная оценка миокарда у пациентов с хроническим обструктивным заболеванием легких и гипертонической болезнью
21 - 24
Березняков І. Г., Пожар В. Й., Дорошенко О. В., Сидоров Д. Ю., Лебединська М. М.
Динаміка зміни індикаторів запалення у хворих на негоспітальну пневмонію із супровідною хронічною серцевою недостатністю
25 - 28
Руденко Т. М., Сміянова Ю. О., Власенко О. М., Бутікова О. О., Самбург Я. Ю.
Добовий моніторінг артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під дією лікування
13 - 17
Кушніренко І. В.
Здатність букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans у хворих гастроентерологічного профілю із кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту
18 - 23
Ковалева О. Н., Иванченко С. В., Гончарь А. В., Латогуз Ю. И.
Суточное мониторирование артериального давления у пациентов с гипертонической болезнью, ассоциированной с избыточной массой тела и ожирением
5 - 10
Кравчун П. Г., Кадикова О. І., Риндіна Н. Г., Молотягін Д. Г.
Значення поліморфного локусу G−308A гена фактора некрозу пухлини−альфа у розвитку ожиріння у пацієнтів із ішемічною хворобою серця
11 - 13
Корж О. М., Краснокутський С. В.
Діагностика та лікування подагри
14 - 17
Ащеулова Т. В., Амбросова Т. М.
Діагностичні підходи до верифікації глюкометаболічних категорій: еволюція поглядів
17 - 20
Капустник В. А., Архипкина О. Л.
Структурно−функциональное состояние миокарда у пациентов с гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких
21 - 26
Компаниец К. Н.
Применение альфа−липоевой кислоты у больных хроническим некалькулезным холециститом в сочетании с ишемической болезнью сердца
27 - 29
Березняков В. И., Корж А. Н.
Содержание прокальцитонина и галектина−3 в крови больных с внебольничной пневмонией с сопутствующей хронической сердечной недостаточностью и без нее
13 - 16
Махаринська О. С., Лебединська М. М., Сидоров Д. Ю., Пожар В. Й., Шоп І. В., Дорошенко О. В.
Роль цитокінів у диференційній діагностиці та оптимізації лікування негоспітальної пневмонії у хворих на цукровий діабет
17 - 19
Такташов Г. С.
Роль микроэлементоза в патогенезе респираторных расстройств при хронической ревматической болезни сердца
5 - 8
Чучелина О. А.
Адипокины жировой ткани и их роль в прогрессировании патологии почек
24 - 28
Власенко Е. М.
Взаимосвязь профилей суточного артериального давления и маркеров хронического системного воспаления у пациентов с гипертонической болезнью II стадии и микроальбуминурией
29 - 33
Амбросова Т. М., Ащеулова Т. В., Смирнова В. І.
Ефекти антигіпертензивної терапії з позицій доказової медицини
22 - 25
Радзішевська Я. К.
Ехографічні маркери порушення стану судин і серця у хворих на артеріальну гіпертензію та артеріальну гіпертензію у поєднанні з цукровим діабетом 2−го типу
26 - 31
Амбросова Т. Н.
Эндотелиальная дисфункция при гипертонической болезни
16 - 21
Лукьянов И. Э., Козин Ю. И., Беловол А. Н.
Динамика показателей врожденного иммунитета у больных смешанной урогенитальной протозойно−вирусной инфекцией при включении в лечение методов озонотерапии
22 - 29
Амбросова Т. Н.
Терапевтическая коррекция атерогенной дислипидемии при метаболическом синдроме
50 - 55
Лукьянов И. Э., Козин Ю. И., Беловол А. Н.
Особенности процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у больных с сочетанной протозойно−урогенитальной микст−инфекцией при озонотерапии
56 - 61
Беловол А. Н., Кравчун П. Г., Трифонова Н. С., Рындина Н. Г.
Состояние провоспалительного цитокинового звена у больных с нестабильной стенокарадией и сахарным диабетом 2−го типа в зависимости от функционального класса хронической сердечной недостаточности
40 - 42
Исаева А. С.
Прогестерон и его влияние на сердечно−сосудистую систему женщины в периоде ранней постменопаузы
43 - 47
Амбросова Т. Н., Ковалева О. Н., Ащеулова Т. В.
Влияние ингибитора активатора плазминогена−1 на кардиометаболические маркеры у пациентов при коморбидности артериальной гипертензии и ожирения
39 - 43
Михайлова Ю. А., Кравчун П. Г., Петюнина О. В., Лапшина Л. А.
Влияние кардиопротекции на состояние гемодинамики при лечении кардиоренального синдрома у больных с хронической сердечной недостаточностью и хронической болезнью почек
44 - 49
Рындина Н. Г.
Почечная дисфункция и особенности метаболизма железа у больных с хронической сердечной недостаточностью различного функционального класса с анемией и хронической болезнью почек
50 - 52
Кравчун П. Г., Михайлова Ю. А., Лапшина Л. А., Петюнина О. В.
Изменение уровней цитокинов, гломерулярно−тубулярных маркеров, кардиогемодинамики при хронической сердечной недостаточности и ее сочетании с хронической болезнью почек
43 - 48
Волкова Ю. В.
Влияние профилактики тромбоэмболических осложнений на течение послеоперационного периода у геронтологических больных с политравмой
49 - 52
Олейников В. Э., Сергацкая Н. В., Томашевская Ю. А.
Взаимосвязь ожирения и нарушений углеводного обмена с синдромом обструктивного апноэ во сне
31 - 39
Корж А. Н.
Современные подходы к профилактике ожирения
39 - 43
Кравчун П. Г., Кадыкова О. И.
Клинические, гемодинамические и биохимические эффекты рамиприла у больных сахарным диабетом 2−го типа и артериальной гипертензией
43 - 47
Кадыкова О. И.
Роль гормонов жировой ткани в генезе инсулинорезистентности у больных гипертонической болезнью и сахарным диабетом 2−го типа
54 - 57
Гусейнова Ш. Р.
Эффективность применения омега−3 ПНЖК у больных артериальной гипертензией, ассоциированной с метаболическим синдромом и сопуствующим сахарным диабетом 2−го типа
58 - 62
Стадникова А. В., Лебедь Л. В.
Саркоидоз: неотложные состояния
58 - 62
Капустник В. А., Архипкина О. Л.
Иммунные изменения у больных с вибрационной болезнью
53 - 55
Капустник В. А., Архипкина О. Л.
Нейросетевое моделирование при прогнозировании характера течения вибрационной болезни в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких
42 - 45
Ковалева О. Н., Кравченко Н. А.
Преимущества комбинированной фармакотерапии в коррекции дислипидемий при метаболическом синдроме и диабете 2−го типа
71 - 78
Корпачева−Зиныч О. В., Чекальская Н. О., Савицкая В. В.
Метаболизм андрогенов в постменопаузе у женщин, больных сахарным диабетом 2−го типа
79 - 82
Наверх