Tovazhnianskaya E. L.

NEUROLOGY
Tovazhnyanska O. L., Kauk O. I., Nekrasova N. O., Markovska O. V., Soloviova Ye. T., Nadozirna Ye. M.
Antiphospholipid syndrome and acute сerebrovascular pathology in infants
61 - 65
NEUROLOGY
Tovazhnyanska O. L., Bezuglova I. O., Dubinska O. I., Kauk O. I., Reznichenko O. K., Koryak V. V.
Endothelial dysfunction and cerebrovascular pathology in patients with diabetes mellitus
26 - 30
NEUROLOGY
Tovazhnyanska E. L., Bezuglova I. O.
Cerebrovascular insufficiency and diabetic encephalopathy in patients with type 2 diabetes mellitus
13 - 17
NEUROLOGY
Tovazhnianskaya E. L.
Neurological complications of primary hypothyroidism of various origin
15 - 19
NEUROLOGY
Tovazhnianskaya E. L., Bezuglova I. O., Navruzov M. B., Balkovaya N. S.
Moderate cognitive disorders in type 2 diabetes mellitus
6 - 9
NEUROLOGY
Grygorova I. A., Salo V. I., Tovazhnyanskaya E. L., Tihonova L. V., Koudriavtseva A. A.
Disorders of bioenergetic homeostasis and general sensation at atherosclerotic discirculatory encephalopathy
25 - 30
NEUROLOGY
Tovazhnianskaya E. L.
Metabolic aspects of forming neurotic complications in primary hypothyrosis
13 - 17
NEUROLOGY
Tovazhnianskaya E. L.
Atorvastatin in treatment of neurological complications in patients with primary hypothyroidism and hyperlipidemia
22 - 26
NEUROLOGY
Grigorova I. A., Tovazhnianskaya E. L., Rudnyeva E. A.
Spontaneous of evoked brain bioelectrical activity in hypothyroidism
42 - 44
Go on Top