EDITORIAL BOARD
Editor in Chief Prof. Yevgen V. Kryshtal

Prof. I. G. BEREZNIAKOV (Ukraine)
Corresponding Member of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine
V. V. BOYKO (Ukraine)
Prof. N. BORSHTEIN (Israel)
Corresponding Member of National Academy
of Pedagogical Sciences of Ukraine
L. F. BURLACHUK (Ukraine)
Prof. M. M. VELIGOTSKIY (Ukraine)
Prof. Yu. O. VYNNYK (Ukraine)
Prof. P. V. VOLOSHYN (Ukraine)
Prof. G. I. GARIUK (Ukraine)
Academician of the National Academy of Sciences
of Ukraine A. M. GOLTSEV (Ukraine)
Prof. I. A. GRIGOROVA (Ukraine)
Prof. K. J. GREEN (Greta Britain)
Prof. B. L.GULMAN (Ukraine)
Prof. B. M. DATSENKO (Ukraine)
Prof. O. M. KASIANOVA (Ukraine)
Prof. V. M. KOZIDUBOVA (Ukraine)
Prof. M. І. KOZUB (Ukraine)
Prof. M. O. KORZH (Ukraine)

Prof. O. S. KOCHARIAN (Ukraine)
Prof. I. Yu. KUZMINA (Ukraine)
Corresponding Member of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine
V. M. LISOVYY (Ukraine)
Prof. T. A. LYTOVCHENKO (Ukraine)
Prof. V. P. MALYY (Ukraine)
Academician of Russian Academy of Sciences
A. I. MARTYNOV (Ukraine)
Prof. B. V. MYKHAILOV (Ukraine)
Prof. Z. M. MNUSHKO (Ukraine)
Academician of National Academy
of Sciences of Belarus
O. G. MROCHEK (Belarus)
Prof. T. M. POPOVSKA (Ukraine)
Prof. O. K. POSUISHAPKA (Ukraine)
Prof. O. M. KHVYSIUK (Ukraine)
Prof. M. I. KHVYSIUK (Ukraine)
Prof. V. I. TSELUIKO (Ukraine)
Prof L. F. SHESTOPALOVA (Ukraine)

Executive Secretary Prof. L. V. Zaytseva (Ukraine)


EDITORIAL COUNCIL
Prof. R. Ya. ABDULLAYEV (Ukraine)
Prof. K.I. BODNIA (Ukraine)
Prof. V.I. VOLKOV (Ukraine)
Prof. S.O. GRYMBLAT (Ukraine)
Corresponding Member of National Academy
of Medical Sciences of Ukraine
G. D. ZHABOYEDOV (Ukraine)
Doctor of Med. Sci. A. M. KOMPANIETS (Ukraine)
Prof. V. V. KUKHARCHUK (Russia)
Prof. V. F. KUTSEVLYAK (Ukraine)
Prof. N. O. MARUTA (Ukraine)
Prof. V. E. OLEYNIKOV (Russia)

Prof. D. M. POKHOST (USA)
Academician G. M. SAVELIEVA (Russia)
Prof. B. O. SIDORENKO (Russia)
Prof. I.K. SOSIN (Ukraine)
Prof. V. I. STARYKOV (Ukraine)
Prof. R. HETSER (Germany)
Prof. A. ZANDER (Germany)
Prof. S. D. SHEVCHENKO (Ukraine)
Corresponding Member of Russian Academy
of Sciences M. L. SHYMANOVSKIY (Russia)
Academician of Russian Academy of Sciences
E. V. SHLYAKHTO (Russia)

Go on Top