Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2016p.

ТЕРАПІЯ

ДОБОВИЙ МОНІТОРІНГ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ І ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ДИСЛІПІДЕМІЄЮ, ПІД ДІЄЮ ЛІКУВАННЯ

Канд. мед. наук Т. М. РУДЕНКО1, Ю. О. СМІЯНОВА1, О. М. ВЛАСЕНКО2, О. О. БУТІКОВА2, канд. мед. наук Я. Ю. САМБУРГ2
1 Сумський державний університет
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Вивчено динаміку показників добового моніторування артеріального тиску і ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з дисліпідемією, під впливом комбінованої терапії інгібітором ангіотензинперетворюючого ферменту периндоприлом, β−блокатором небівололом та аторвастатином. Відзначено позитивний вплив обраної комбінованої терапії на добовий профіль артеріального тиску та рівень ліпопротеїнів крові.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, добове моніторування артеріального тиску, варіабельність артеріального тиску, дисліпідемія.

СУТОЧНЫЙ МОНИТОРИНГ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, СОЧЕТАННОЙ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ, ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЛЕЧЕНИЯ

Т. Н. РУДЕНКО, Ю. О. СМИЯНОВА, Е. М. ВЛАСЕНКО, Е. А. БУТИКОВА, Я. Ю. САМБУРГ

Изучена динамика показателей суточного мониторирования артериального давления и липидного обмена у больных артериальной гипертензией, сочетанной с дислипидемией, под действием комбинированной терапии ингибитором ангиотензинпревращающего фермента периндоприлом, β−блокатором небивололом и аторвастатином. Отмечено положительное влияние выбранной комбинированной терапии на суточный профиль артериального давления и уровень липопротеинов крови.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, суточное мониторирование артериального давления, вариабельность артериального давления, дислипидемия.

DAILY BLOOD PRESSURE FEATURES IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND DYSLIPIDEMIA UNDER INFLUENCE OF TREATMENT

T. M. RUDENKO, YU. O. SMIIANOVA, O. M. VLASENKO, O. O. BUTIKOVA, YA. YU. SAMBURH

The parameters of daily blood pressure monitoring and lipid metabolism were investigated in patients with arterial hypertension combined with dyslipidemia under the influence of combination therapy with ACI−inhibitor perindopril, β−blocker nebivolol and atorvastatin. Positive influence of the selected combined therapy on the daily profile of blood pressure and blood lipoprotein level was noticed.

Key words: arterial hypertension, one day monitoring of blood pressure, variability of blood pressure, dyslipidemia.


Завантажити статтю в форматі PDF (120 KB)
Наверх