Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ТЕРАПІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАПАЛЕННЯ ПРИ КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНІЙ ПОЛІМОРБІДНОСТІ

Проф. М. М. КОЧУЄВА1, Г. А. ТИМЧЕНКО1, Ю. О. ЗАІКІНА1, канд. мед. наук А. В. РОГОЖИН1, доц. Г. І. КОЧУЄВ1, В. Г. ПСАРЬОВА2
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Сумський державний університет, Україна

Наведено результати дослідження особливостей стану медіаторів запалення при поєднаній патології − бронхіальній астмі та хронічному обструктивному захворюванні легень на тлі гіпертонічної хвороби. Установлено, що в основі їх коморбідності лежить поглиблення процесів запалення, а в групі хворих на астму − хронічне обструктивне захворювання легень − перехрестний синдром на тлі гіпертонічної хвороби відзначено максимальні рівні еозинофілії і вмісту в крові лейкотрієна B4.

Ключові слова: бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легень, астма − хронічне обструктивне захворювання легень − перехрест, гіпертонічна хвороба, лейкотрієн В4.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПОЛИМОРБИДНОСТИ

М. Н. КОЧУЕВА, А. А. ТИМЧЕНКО, Ю. А. ЗАИКИНА, А. В. РОГОЖИН, Г. И. КОЧУЕВ, В. Г. ПСАРЕВА

Представлены результаты исследования особенностей состояния медиаторов воспаления при сочетанной патологии − бронхиальной астме и хроническом обструктивном заболевании легких на фоне гипертонической болезни. Установлено, что в основе их коморбидности лежит углубление процессов воспаления, а в группе больных с астмой − хроническим обструктивным заболеванием легких − перекрестным синдромом на фоне гипертонической болезни отмечаются максимальные уровни эозинофилии и содержания в крови лейкотриена B4.

Ключевые слова: бронхиальная астма, хроническое обструктивное заболевание легких, астма − хроническое обструктивное заболевание легких − перекрест, гипертоническая болезнь, лейкотриен В4.

FEATURES OF INFLAMMATION PROCESSES IN CARDIOPULMONAL POLYMORBIDITY

M. M. KOCHUIEVA, H. A. TYMCHENKO, Yu. A. ZAIKINA, A. V. ROHOZHYN, G. I. KOCHUIEV, V. G. PSAROVA

The paper presents the research results on studying the features of inflammation mediators in the combined pathology, i.e. bronchial asthma and chronic obstructive pulmonary disease with concomitant arterial hypertension. It has been established that the deepening of inflammation was observed at the base of their comorbidity, and in the group of patients suffering from the asthma − chronic obstructive pulmonary disease − overlap syndrome with concomitant arterial hypertension, the maximal levels of eosinophilia and the content of leukotriene B4 in blood were found.

Key words: bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, asthma − chronic obstructive pulmonary disease − overlap syndrome, arterial hypertension, leukotriene B4.


Завантажити статтю в форматі PDF (145 KB)
Наверх