Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ТЕРАПІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-2)

МНОЖИННІ ЕНДОКРИННІ НЕОПЛАЗІЇ У ПРАКТИЦІ ТЕРАПЕВТА ТА ЛІКАРЯ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

Доц. О. С. МАХАРИНСЬКА1, В. Й. ПОЖАР2, доц. О. В. ДОРОШЕНКО2, доц. М. І. ШЕВЧУК1
1 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Описано генетичні, клініко−патологічні та прогностичні особливості перебігу синдромів множинних ендокринологічних неоплазій у пацієнтів залежно від варіанта захворювання. На прикладі клінічного випадку розглянуто шляхи медикаментозної та хірургічної корекції патологічних проявів синдрому множинної ендокринної неоплазії 2А у хворої.

Ключові слова: множинні ендокринні неоплазії, ендокринні пухлини, генетичний аналіз, сімейний анамнез.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ЭНДОКРИННЫЕ НЕОПЛАЗИИ В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА И ВРАЧА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

Е. С. МАХАРИНСКАЯ, В. И. ПОЖАР, О. В. ДОРОШЕНКО, М. И. ШЕВЧУК

Описаны генетические, клинико−патологические и прогностические особенности течения синдромов множественных эндокринологических неоплазий у пациентов в зависимости от варианта заболевания. На примере клинического случая рассмотрены пути медикаментозной и хирургической коррекции патологических проявлений синдрома множественной эндокринной неоплазии 2А у больной.

Ключевые слова: множественные эндокринные неоплазии, эндокринные опухоли, генетический анализ, семейный анамнез.

MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA IN PRACTICE OF PRIMARY CARE AND FAMILY PHYISICIANS

O. S. MAKHARYNSKA, V. I. POZHAR, O. V. DOROSHENKO, M. I. SHEVCHUK

Genetic, clinical and pathological as well as prognostic features of multiple endocrine neoplasia syndromes in patients depending on the disease type have been described. On the example of a clinical case, the ways of medical and surgical correction of pathological manifestations of multiple endocrine neoplasia type 2A syndrome in a patient were considered.

Key words: multiple endocrine neoplasia, endocrine tumors, genetic analysis, family history.
Завантажити статтю в форматі PDF (136 KB)
Наверх