Попередня

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-19)

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ НА ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ ЛЕГЕНЬ В УМОВАХ УЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ

І. І. ГРЕК1, 2, канд. мед. наук А. В. РОГОЖИН1, 2, В. Б. КУШНІР1, 2, Ю. О. ЗАІКІНА1, 2, проф. М. М. КОЧУЄВА1, 2
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Визначено показники якості життя у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень із різною поширеністю патологічного процесу, наявністю й відсутністю бактеріовиділення в умовах різного ступеня вживання алкоголю. Встановлено, що показники якості життя достовірно найнижчі у групах хворих із поширеним туберкульозом легень, наявністю бактеріовиділення та в групі пацієнтів, які зловживають алкоголем.

Ключові слова: туберкульоз, алкоголь, якість життя, бактеріовиділення.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ВПЕРВЫЕ ДИАГНОСТИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В УСЛОВИЯХ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ

И. И. ГРЕК, А. В. РОГОЖИН, В. Б. КУШНИР, Ю. А. ЗАИКИНА, М. Н. КОЧУЕВА

Определены показатели качества жизни у больных впервые диагностированным туберкулезом легких с различной распространенностью патологического процесса, наличием и отсутствием бактериовыделения в условиях различной степени употребления алкоголя. Установлено, что показатели качества жизни достоверно ниже в группах больных с распространенным туберкулезом легких, наличием бактериовыделения и в группе пациентов, злоупотребляющих алкоголем.

Ключевые слова: туберкулез, алкоголь, качество жизни, бактериовыделение.

LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH NEWLY DIAGNOSED PULMONARY TUBERCULOSIS WHEN USING ALCOHOL

I. I. HREK, A. V. ROHOZHYN, V. B. KUSHNIR, Yu. O. ZAIKINA, M. M. KOCHUIEVA

Indices of life quality in the patients with newly diagnosed pulmonary tuberculosis of different prevalence of pathological process, presence and absence of bacterial isolation in conditions of various degrees of alcohol consumption. Life quality indices were found to be significantly lower in the groups of patients with an advanced pulmonary tuberculosis, presence of bacterial excretion, and in the group of alcohol−abusing patients.

Key words: tuberculosis, alcohol, quality of life, bacterial excretion.
Завантажити статтю в форматі PDF (125 KB)
Наверх