Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-18)

КЛІНІЧНІ ПАРАЛЕЛІ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ВІЛ

Д-р мед. наук К. Ю. ЛИТВИН, проф. Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКА, доц. З. О. ЧИКАРЕНКО, О. А. КУШНЄРОВА, канд. мед. наук І. В. БУДАЄВА, О. О. БІЛОКОНЬ
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро, Україна

Аналіз клінічної картини ВІЛ−інфікованих пацієнтів із різними за етіологією захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС) показав здебільшого неспецифічність їх клінічних проявів. Провідними симптомами при всіх патологіях ЦНС були головний біль, підвищення температури тіла, порушення свідомості й координації. Установлено, що несприятливий прогноз при інфекційних захворюваннях ЦНС асоціюється з їх тяжким перебігом.

Ключові слова: ВІЛ−інфекція, опортуністичні інфекції, центральна нервова система, провідні симптоми.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ

Е. Ю. ЛИТВИН, Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦКАЯ, З. А. ЧИКАРЕНКО, Е. А. КУШНЕРОВА, И. В. БУДАЕВА, А. А. БЕЛОКОНЬ

Анализ клинической картины ВИЧ−инфицированных пациентов с различными по этиологии заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС) показал в основном неспецифичность их клинических проявлений. Ведущими симптомами при всех патологиях ЦНС были головная боль, повышение температуры тела, нарушения сознания и координации. Установлено, что неблагоприятный прогноз при инфекционных заболеваниях ЦНС ассоциируется с их тяжелым течением.

Ключевые слова: ВИЧ−инфекция, оппортунистические инфекции, центральная нервная система, ведущие симптомы.

CLINICAL PARALLELS IN INFECTIOUS DISEASES OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN PATIENTS WITH HIV

K. Yu. LYTVYN, L. R. SHOSTAKOVYCH-KORETSKA, Z. O. CHYKARENKO, O. A. KUSHNIEROVA, I. V. BUDAEVA, O. O. BILOKON

The analysis of the clinical picture of HIV−infected patients of various etiologies of the central nervous system (CNS) revealed mostly the non−specificity of their clinical manifestations. The main symptoms in all CNS pathologies were headache, fever, impaired consciousness and coordination. It has been established that an adverse prognosis for CNS infectious diseases is associated with their severe course.

Key words: HIV infection, opportunistic infections, central nervous system, main symptoms.
Завантажити статтю в форматі PDF (132 KB)
Наверх