Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-7)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРИОДА ГЕСТАЦИИ У ЖЕНЩИН С БОЛЕЗНЬЮ ГРЕЙВСА

Проф. А. Ю. ЩЕРБАКОВ, Т. А. МЕЛИКОВА, Д. Н. ШАПОВАЛ
Харьковская медицинская академия последипломного образования, Украина

Установлено, что для беременных женщин с болезнью Грейвса характерно развитие хронического синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что влечет за собой осложненное течение периода гестации для матери и плода. В схему лечения таких пациенток был включен натуральный антикоагулянт сулодексид, что способствовало достоверной нормализации показателей гемостазиограммы, улучшению кровоснабжения в плацентарно−плодовом комплексе и тем самым обеспечивало уменьшение показателей акушерских осложнений и перинатальной смертности.

Ключевые слова: гемостаз, беременность, болезнь Грейвса, сулодексид.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ПЕРІОДУ ГЕСТАЦІЇ У ЖІНОК ІЗ ХВОРОБОЮ ГРЕЙВСА

А. Ю. ЩЕРБАКОВ, Т. А. МЄЛІКОВА, Д. М. ШАПОВАЛ

Установлено, що для вагітних жінок із хворобою Грейвса є характерним розвиток хронічного синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові, що призводить до ускладненого перебігу періоду гестації для матері і плода. У схему лікування таких пацієнток було включено натуральний антикоагулянт сулодексид, що сприяло достовірній нормалізації показників гемостазіограми, поліпшенню кровопостачання у плацентарно−плодовому комплексі і тим самим забезпечувало зменшення показників акушерської та перинатальної захворюваності й смертності.

Ключові слова: гемостаз, вагітність, хвороба Грейвса, сулодексид.

CURRENT APPROACHES TO TREAT GESTATIONAL PERIOD COMPLICATIONS IN WOMEN WITH GRAVES’ DISEASE

A. Yu. SHCHERBAKOV, T. A. MIELIKOVA, D. M. SHAPOVAL

The development of chronic disseminated intravascular coagulation syndrome has been established to be characteristic of pregnant women with the Graves' disease, leading to a complicated gestational period for mother and fetus. For these patients a natural anticoagulant sulodexide was included into a treatment protocol, which contributed to a reliable normalization of hemostatic index, improved blood supply in the placental and fetal complex, and thereby it reduced the rates of obstetric and perinatal morbidity and mortality.

Key words: hemostasis, pregnancy, Graves' disease, sulodexide.


РЕФЕРАТ

Найпоширенішою причиною гіпертиреозу у вагітних визнають хворобу Грейвса. Оскільки вона призводить до серйозних ускладнень у матері й плода, то своєчасна корекція порушень ланок гомеостазу забезпечує успішний результат вагітності. Із метою вивчення ефективності застосування препарату з діючою речовиною сулодексид у вагітних із хворобою Грейвса для можливості зниження акушерських і перинатальних ускладнень було обстежено 28 жінок. Їм проводили загальноклінічні обстеження, виконували розгорнуту гемостазіограму, визначали внутрішньоутробний стан плода. Було встановлено, що для вагітних характерний розвиток хронічного синдрому диссемінованого внутрішньосудинного згортання крові і, як результат,–– ускладнений перебіг періоду гестації для матері й плода. Доповнення стандартної схеми лікування антикоагулянтом сулодексидом привело до поліпшення показників коагуляційної ланки гемостазу, а також характеризувалося антиадгезивною й антитромботичною дією. Клінічно ефективність терапії виявлялася ліквідацією симптомів плацентарної недостатності, загрози переривання вагітності, прееклампсії, затримки внутрішньоутробного розвитку плода, тромботичних ускладнень. Результати, отримані в ході цього дослідження, показують, що застосування антикоагулянту сулодексиду сприяє достовірній нормалізації показників гемостазіограми, поліпшенню кровопостачання в плацентарно-плодовому комплексі, що забезпечило зниження акушерської патології й перинатальної смертності. Таким чином, можна рекомендувати включати в стандартну схему лікування вагітних із хворобою Грейвса натуральний антикоагулянт сулодексид, який не має побічних дій, на відміну від інших препаратів-антикоагулянтів.Завантажити статтю в форматі PDF (124 KB)
Наверх