Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-6)

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ДИСКООРДИНОВАНОЇ ПОЛОГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проф. В. В. ЛАЗУРЕНКО, Н. Ю. ЗВЯГІНА
Харківський національний медичний університет, Україна

Зроблено оцінку перебігу й результату пологів для матері та плоду шляхом порівняння різних методів корекції дискоординованої пологової діяльності: за клінічними протоколами, з використанням епідуральної анестезії, із застосуванням комплексного методу з використанням фосфатидилхоліну. Зроблено висновок про те, що використання фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні дискоординованої пологової діяльності дає змогу значно знизити частоту операцій кесаревого розтину, поліпшити стан плода та новонародженого за рахунок нормалізації біологічно активних речовин у крові матері й плоду, кровотік у фетоплацентарному комплексі, а також усунути аномальну родову діяльність.

Ключові слова: дискоординація пологової діяльності, фосфатидилхолін.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДИСКООРДИНИРОВАННОЙ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. В. ЛАЗУРЕНКО, Н. Ю. ЗВЯГИНА

Произведена оценка течения и исхода родов для матери и плода путем сравнения различных методов коррекции дискоординированной родовой деятельности: по клиническим протоколам, с использованием эпидуральной анестезии, применением комплексного метода с использованием фосфатидилхолина. Сделан вывод о том, что использование фосфатидилхолина в комплексном лечении дискоординированной родовой деятельности позволяет значительно снизить частоту операций кесарева сечения, улучшить состояние плода и новорожденного за счет нормализации биологически активных веществ в крови матери и плода, кровоток в фетоплацентарном комплексе, а также устранить аномальную родовую деятельность.

Ключевые слова: дискоординация родовой деятельности, фосфатидилхолин.

STATE OF THE ART OF DISCOORDINATED LABOR PROBLEM

V. V. LAZURENKO, N. Yu. ZVIAHINA

The course and outcome of labor for mother and fetus were evaluated by comparing various methods to correct discoordinated labors as follows: according to clinical protocols, using epidural ane sthesia, using the combined method with phosphatidylcholine. The use of phosphatidylcholine in a combined treatment of discoordinated labor was concluded to allow a significant reduction of the frequency of cesarean sections, improvement of fetus and newborn conditions by normalizing the biologically active substances in blood of mother and fetus, blood flow in fetoplacental complex, as well as elimination of abnormal labor.

Key words: labor discoordination, phosphatidylcholine.
Завантажити статтю в форматі PDF (147 KB)
Наверх