Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-5)

АНТИФОСФОЛІПІДНИЙ СИНДРОМ І ВАГІТНІСТЬ

Проф. Н. М. ПАСІЄШВІЛІ, доц. В. С. ЛУПОЯД, канд. мед. наук В. О. ІЛЬЧЕНКО, канд. мед. наук Ю. О. МОШКО
КНП ХОР ″Обласний клінічний перинатальний центр″, Харків, Україна

Розглянуто основні питання етіопатогенезу, клініки, діагностики антифосфоліпідного синдрому. Подано схеми лікування жінок під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді.

Ключові слова: антифосфоліпідний синдром, антифосфоліпідні антитіла, антитіла до кардіоліпіну, вовчаковий антикоагулянт, вагітність, післяпологовий період.

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ И БЕРЕМЕННОСТЬ

Н. М. ПАСИЕШВИЛИ, В. С. ЛУПОЯД, В. А. ИЛЬЧЕНКО, Ю. А. МОШКО

Рассмотрены основные вопросы этиопатогенеза, клиники, диагностики антифосфолипидного синдрома. Представлены схемы лечения женщин во время беременности, родов и в послеродовом периоде.

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, антифосфолипидные антитела, антитела к кардиолипину, волчаночный антикоагулянт, беременность, послеродовой период.

ANTIPHOSPHOLIPID SYNDROME AND PREGNANCY

N. M. PASIESHVILI, V. S. LUPOYAD, V. O. ILCHENKO, Yu. O. MOSHKO

The main issues of etiopathogenesis, clinics, diagnostics of antiphospholipid syndrome have been considered. The protocols of treatment of the women during pregnancy, childbirth and postpartum period have been presented.

Key words: antiphospholipid syndrome, antiphospholipid antibodies, cardiolipin antibodies, lupus anticoagulant, pregnancy, postpartum period.
Завантажити статтю в форматі PDF (89 KB)
Наверх