Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-6)

РОЛЬ ГЕСТАЦІЙНОЇ ЕНДОТЕЛІОПАТІЇ У РОЗВИТКУ ЗАТРИМКИ РОСТУ ПЛОДА У ВАГІТНИХ ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ

І. Б. БОРЗЕНКО, проф. В. В. ЛАЗУРЕНКО
Харківський національний медичний університет, Україна

Визначено роль гестаційної ендотеліопатії у розвитку затримки росту плода у вагітних із плацентарною дисфункцією та впроваджено методи її предиктивної діагностики. Зазначені зміни ендотелійзалежної вазодилатації судин, судинно−ендотеліального фактора росту, тромбоспондину, тромбомодуліну, судинних та тромбоцитарно−ендотеліальних молекул клітинної адгезії можуть бути використані як ранні предиктори затримки росту плода.

Ключові слова: гестаційна ендотеліопатія, плацентарна дисфункція, затримка росту плода

РОЛЬ ГЕСТАЦИОННОЙ ЭНДОТЕЛИОПАТИИ В РАЗВИТИИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

И. Б. БОРЗЕНКО, В. В. ЛАЗУРЕНКО

Определена роль гестационной эндотелиопатии в развитии задержки роста плода у беременных с плацентарной дисфункцией и внедрены методы ее предиктивной диагностики. Отмеченные изменения эндотелийзависимой вазодилатации сосудов, сосудисто−эндотелиального фактора роста, тромбоспондина, тромбомодулина, сосудистых и тромбоцитарно−эндотелиальных молекул клеточной адгезии могут быть использованы в качестве ранних предикторов задержки роста плода.

Ключевые слова: гестационная эндотелиопатия, плацентарная дисфункция, задержка роста плода.

ROLE OF GESTATIONAL ENDOTHELIALOPATHY IN DEVELOPMENT OF INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION IN PREGNANT WOMEN WITH PLACENTAL DYSFUNCTION

I. B. BORZENKO, V. V. LAZURENKO

The role of gestational endothelialopathy in development of intrauterine growth restriction in pregnant women with placental dysfunctions was determined and the methods of predictive diagnosis have been introduced. The mentioned changes in endothelial−dependent vasodilation of vessels, the vascular−endothelial growth factor, thrombospondin, thrombomodulin, and thrombocyte−endothelial molecules of cell adhesion can be used as the early predictors of fetal growth restriction.

Key words: gestational endothelialopathy, placental dysfunction, intrauterine growth restriction.
Завантажити статтю в форматі PDF (108 KB)
Наверх