Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2019p.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-3-17)

РОЛЬ ДОППЛЕРОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ ПОРУШЕНЬ ГЕМОДИНАМІКИ У ХРЕБЕТНИХ АРТЕРІЯХ ПРИ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА АРТРОЗІ АТЛАНТО−АКСІАЛЬНОГО ЗЧЛЕНУВАННЯ

Р. Р. АБДУЛЛАЄВ
Харківська медична академія післядипломної освіти

Показано можливості допплерографії в оцінці порушень гемодинаміки у хребетних артеріях у хворих із нестабільністю та артрозом атланто−аксіального зчленування. Встановлено, що у цих пацієнтів показники кровотоку у 3−му сегменті хребетної артерії достовірно відрізняються від таких у здорових людей. Порушення кровотоку виявляються у зниженні максимальної систолічної швидкості та збільшенні індексу резистентності, особливо яскраво при проведенні функціональних навантажень у вигляді ротаційних рухів голови.

Ключові слова: допплерографія, атланто−аксіальне зчленування, 3−й сегмент хребетної артерії.

РОЛЬ ДОППЛЕРОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И АРТРОЗЕ АТЛАНТО−АКСИАЛЬНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ

Р. Р. АБДУЛЛАЕВ

Показаны возможности допплерографии в оценке нарушений гемодинамики в позвоночных артериях у больных с нестабильностью и артрозом атланто−аксиального сочленения. Установлено, что у этих пациентов показатели кровотока в 3−м сегменте позвоночной артерии достоверно отличаются от таковых у здоровых людей. Нарушения кровотока проявляются в снижении максимальной систолической скорости и увеличении индекса резистентности, особенно ярко при проведении функциональных нагрузок в виде ротационных движений головы.

Ключевые слова: допплерография, атланто−аксиальное сочленение, 3−й сегмент позвоночной артерии.

ROLE OF DOPPLEROGRAPHY IN DIAGNOSIS OF HEMODYNAMIC DISORDERS IN VERTEBRAL ARTERIES WITH INSTABILITY AND ARTHROSIS OF ATLANTO−AXIAL JOINTS

R. R. ABDULLAIEV

The possibilities of dopplerography in the evaluation of hemodynamic disorders in vertebral arteries in the patients with instability and arthrosis of atlanto−axial joints have been shown. It was found that in these patients, the blood flow in the third segment of vertebral artery was significantly different from those in healthy people. Circulatory disturbances were manifested in lowering the maximum systolic rate and increasing the resistance index, especially when performing the functional loads in the form of rotary head movements.

Key words: dopplerography, atlanto−axial joints, third segment of the vertebral artery.
Завантажити статтю в форматі PDF (132 KB)
Наверх