Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

ОНКОЛОГІЯ

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАПАРОСКОПІЇ У ХВОРИХ НА ПОШИРЕНИЙ РАК ЯЄЧНИКІВ

Проф. О. А. МІХАНОВСЬКИЙ, канд. мед. наук В. С. СУХІН, канд. мед. наук Ю. В. ХАРЧЕНКО, Н. В. ФЕДОРЕНКО, Ю. А. МОІСЕЄНКО, М. А. ТЕПЛОВА
ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України", Харків, Україна

Наведено результати виконання хворим на рак яєчників III−IV стадій діагностичної лапароскопії з метою визначення ступеня розповсюдження злоякісного процесу, взяття зразків пухлини яєчників для гістологічної верифікації діагнозу, проведення імуногістохімічного дослідження та забезпечення умов для подальшого проведення внутрішньочеревинної неоад’ювантної хіміотерапії.

Ключові слова: рак яєчників, діагностична лапароскопія, неоад’ювантна хіміотерапія, імуногістохімічне дослідження.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАПАРОСКОПИИ У БОЛЬНЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ

А. А. МИХАНОВСКИЙ, В. С. СУХИН, Ю. В. ХАРЧЕНКО, Н. В. ФЕДОРЕНКО, Ю. А. МОИСЕЕНКО, М. А. ТЕПЛОВА

Представлены результаты выполнения больным раком яичников III−IV стадий диагностической лапароскопии с целью определения степени распространения злокачественного процесса, взятия образцов опухоли яичников для гистологической верификации диагноза, проведения иммуногистохимического исследования и обеспечения условий для дальнейшего проведения внутрибрюшной неоадъювантной химиотерапии.

Ключевые слова: рак яичников, диагностическая лапароскопия, неоадъювантная химиотерапия, иммуногистохимическое исследование.

EXPERIENCE OF DIAGNOSTIC LAPAROSCOPY USE IN PATIENTS WITH ADVANCED OVARIAN CANCER

O. A. MIHANOVSKII, V. S. SUKHIN, Yu. V. KHARCHENKO, N. V. FEDORENKO, Yu. A. MOISEYENKO, M. A. TEPLOVA

The results of implementing the diagnostic laparoscopy of the patients with ovarian cancer of III−IV stages to determine the extent of malignant distribution, the ovarian tumor sampling for histological verification of the diagnosis, conducting an immunohistochemical study and providing the conditions for further intraperitoneal neoadjuvant chemotherapy are presented.

Key words: ovarian cancer, diagnostic laparoscopy, neoadjuvant chemotherapy, immunohistochemical study.


Завантажити статтю в форматі PDF (122 KB)
Наверх