Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2018p.

ТЕРАПІЯ

ДИНАМІКА МАРКЕРІВ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА ПРИ ПОЛІТРАВМІ

Канд. мед. наук В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, д-р мед. наук Ю. В. ВОЛКОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Розглянуто проблему порушень ліпідного обміну у хворих із підвищеним індексом маси тіла при політравмі. Виявлено, що показники ліпідного обміну безпосередньо впливають на перебіг травматичної хвороби, ступінь вираженості яких за умов однорідності отриманих ушкоджень і однакового діапазону тяжкості за шкалою АРАСНЕ ІІ залежить від індексу маси тіла на момент надходження пацієнтів до стаціонару.

Ключові слова: ліпідний обмін, підвищений індекс маси тіла, політравма.

ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ПОЛИТРАВМЕ

В. В. КУЧЕРЯВЧЕНКО, Ю. В. ВОЛКОВА

Рассмотрена проблема нарушений липидного обмена у больных с повышенным индексом массы тела при политравме. Выявлено, что показатели липидного обмена непосредственно влияют на течение травматической болезни, степень выраженности которых в условиях однородности полученных повреждений и одинакового диапазона тяжести по шкале АРАСНЕ ІІ зависит от индекса массы тела на момент поступления пациентов в стационар.

Ключевые слова: липидный обмен, повышенный индекс массы тела, политравма.

CHANGES IN LIPID METABOLISM MARKERS IN PATIENTS WITH INCREASED BODY MASS INDEX WITH POLYTRAUMA

V. V. KUCHERIAVCHENKO, Yu. V. VOLKOVA

This research is devoted to the problem of lipid metabolism disorders in patients with an increased body mass index with polytrauma. It was revealed that lipid metabolism indicators directly affect the course of traumatic disease, the severity of which, provided uniformity of injuries received and the same range of severity on the APACHE II scale, depends on body mass index at the time of admission of patients to hospital.

Key words: lipid metabolism, increased body mass index, polytrauma.


Завантажити статтю в форматі PDF (137 KB)
Наверх