Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

ХІРУРГІЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ІШЕМІЧНОЮ ФОРМОЮ СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ ТА УРАЖЕННЯМ АРТЕРІЙ ПІДКОЛІННО−ГОМІЛКОВОГО СЕГМЕНТА

Канд. мед. наук С. М. ДІДЕНКО1, чл.-кор. НАМН України В. В. БОЙКО2, д-р мед. наук Ю. В. ІВАНОВА2, канд. мед. наук Ю. М. ГУПАЛО3, канд. мед. наук О. Є. ШВЕД3, Д. Ю. ШАПОВАЛОВ3
1 КЛ "Феофанія" Державного управління справами, Київ
2ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМН України", Харків
3ДНУ "Науково−практичний центр профілактичної та клінічної медицини" Державного управління справами, Київ, Україна

Подано результати хірургічного лікування хворих на цукровий діабет, ускладнений ішемічною формою синдрому діабетичної стопи з ураженням артерій нижніх кінцівок. Стенотично−оклюзійне ураження артерій підколінно−гомілкового сегмента суттєво погіршує кровопостачання стопи та перспективу загоєння ішемічних виразково−некротичних уражень. Зазначено, що ендоваскулярні методи хірургічного лікування при цій патології доцільно застосовувати у пацієнтів похилого та старечого віку з важким коморбідним фоном.

Ключові слова: цукровий діабет, синдром діабетичної стопи, хронічна критична ішемія нижніх кінцівок, артеріальна реконструкція, балонна ангіопластика.

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ И ПОРАЖЕНИЕМ АРТЕРИЙ ПОДКОЛЕННО−БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА

С. Н. ДИДЕНКО, В. В. БОЙКО, Ю. В. ИВАНОВА, Ю. М. ГУПАЛО, А. Е. ШВЕД, Д. Ю. ШАПОВАЛОВ

Представлены результаты хирургического лечения больных сахарным диабетом, осложненным ишемической формой синдрома диабетической стопы с поражением артерий нижних конечностей. Стенотично−окклюзионные поражения артерий подколенно−берцового сегмента существенно ухудшают кровоснабжение стопы и перспективу заживления ишемических язвенно−некротических поражений. Отмечено, что эндоваскулярные методы хирургического лечения при этой патологии целесообразно применять у пациентов пожилого и старческого возраста с тяжелым коморбидным фоном.

Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, хроническая критическая ишемия нижних конечностей, артериальная реконструкция, баллонная ангиопластика.

RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ISCHEMIC FORM OF DIABETIC FOOT SYNDROME AND LESION OF THE ARTERIES OF THE POPLITEO−TIBIAL SEGMENTS

S. М. DIDENKO, V. V. BOIKO, Yu. V. IVANOVA, Yu. M. HUPALO, O. Ye. SHVED, D. Yu. SHAPOVALOV

The authors report the results of surgical treatment of patients with diabetes mellitus complicated by an ischemic form of diabetic foot syndrome with a lesion of the arteries of the lower extremities. Stenotic−occlusive lesions of the arteries of the popliteal segment significantly aggravate the blood supply of the foot and the prospect of healing of ischemic ulcerative−necrotic lesions. It is noted that endovascular methods of surgical treatment in this pathology should be used in elderly and old patients.

Key words: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, chronic critical ischemia of the lower limb, arterial reconstruction, balloon angioplasty.


Завантажити статтю в форматі PDF (109 KB)
Наверх