Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ТЕРАПІЯ

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ПНЕВМОНІЙ У ХВОРИХ НА ФОНІ ГЕМОБЛАСТОЗІВ ІЗ ПОЗИЦІЙ АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ

Доц. І. С. БОРИСОВА1, чл.-кор. НАМН України Т. О. ПЕРЦЕВА1, П. Є. КАПЛАН2
1 ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"
2 КЗ "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4 ДОР", Дніпро, Україна

Подано результати дослідження індивідуалізації режимів антибактеріальної терапії у хворих на гемобластози. Наведено підходи до лікування на основі визначення провідних бактеріальних збудників та вивчення стану їх антибіотикорезистентності. Хворим на гемобластози з позагоспітальною пнгевмонією без ознак нейтропенії може бути рекомендована монотерапія цефепімом та меропенемом. Режими amikacin + meropenem та amikacin + cefepimum можуть бути рекомендовані таким пацієнтам у разі виникнення пневмонії в умовах стаціонару та на фоні глибокої та тривалої нейтропенії.

Ключові слова: антибактеріальна терапія, пневмонія, гемобластози.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИЙ У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ ГЕМОБЛАСТОЗОВ С ПОЗИЦИЙ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ

И. С. БОРИСОВА, Т. А. ПЕРЦЕВА, П. Е. КАПЛАН

Представлены результаты исследования индивидуализации режимов антибактериальной терапии у больных гемобластозами. Приведены подходы к лечению на основе определения ведущих бактериальных возбудителей и изучения состояния их антибиотикорезистентности. Больным гемобластозами с негоспитальной пневмонией без признаков нейтропении может быть рекомендована монотерапия цефепимом и меропенемом. Режимы amikacin + meropenem и amikacin + cefepimum могут быть рекомендованы таким пациентам в случае возникновения пневмонии в условиях стационара и на фоне глубокой и длительной нейтропении.

Ключевые слова: антибактериальная терапия, пневмония, гемобластозы.

INDIVIDUALIZATION OF ANTIBIOTIC THERAPY FOR PNEUMONIA IN PATIENTS WITH HEMOBLASTOSIS FROM THE PERSPECTIVE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE

I. S. BORYSOVA, T. O. PERTSEVA, P. Ye. KAPLAN

The article presents the results of investigation of antibacterial therapy regimens in patients with hemoblastosis. The approaches to the treatment were determined on the basis of establishing the leading bacterial pathogens and investigation of the state of their antibiotic resistance. The patients with hemoblastomas with community acquired pneumonia without the signs of neutropenia can be recommended monotherapy with cefepime and meropenem. Аmikacin + meropenem and amikacin + cefepimum regimens can be recommended to the patients with hemoblastomas under the conditions of pneumonia in hospital conditions and in the context of deep and prolonged neutropenia.

Key words: antibacterial therapy, pneumonia, hemoblastosis.


Завантажити статтю в форматі PDF (150 KB)
Наверх