Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ТЕРАПІЯ

СТРУКТУРНО−ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ МІОКАРДА У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМ ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Проф. В. А. КАПУСТНИК, канд. мед. наук О. Г. МЕЛЬНИК, А. Я. МЕЛЕНЕВИЧ, К. І. САНІНА
Харківський національний медичний університет, Україна

На підставі структурно−функціональної оцінки міокарда виявлено, що прогностично несприятливі типи геометрії лівого шлуночка та ознаки хронічного легеневого серця частіше трапляються у хворих із поєднанням хронічного обструктивного захворювання легень та гіпертонічної хвороби. Це вказує на поглиблення процесів ремоделювання лівих і правих відділів серця та асоційовано із вищим ризиком кардіоваскулярних ускладнень.

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, гіпертонічна хвороба, ехокардіографія, геометрія лівого шлуночка.

СТРУКТУРНО−ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В. А. КАПУСТНИК, О. Г. МЕЛЬНИК, А. Я. МЕЛЕНЕВИЧ, Е. И. САНИНА

На основании структурно−функциональной оценки миокарда выявлено, что прогностически неблагоприятные типы геометрии левого желудочка и признаки хронического легочного сердца чаще встречаются у больных с сочетанием хронического обструктивного заболевания легких и гипертонической болезни. Это указывает на углубление процессов ремоделирования левых и правых отделов сердца и ассоциировано с более высоким риском кардиоваскулярных осложнений.

Ключевые слова: хроническое обструктивное заболевание легких, гипертоническая болезнь, эхокардиография, геометрия левого желудочка.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MYOCARDIAL CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE COMBINED WITH HYPERTENSION

V. A. KAPUSTNYK, O. H. MELNYK, A. Ya. MELENEVYCH, K. I. SANINA

Based on the structural and functional evaluation of the myocardium, it was revealed that prognostically unfavorable types of left ventricle geometry and signs of chronic cor pulmonale are more common in patients with a combination of chronic obstructive pulmonary disease and hypertension. This indicates extension of the processes of remodeling of the left and right parts of the heart and is associated with a high risk of cardiovascular complications.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, hypertension, echocardiography, left ventricle geometry.


Завантажити статтю в форматі PDF (117 KB)
Наверх