Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2017p.

ТЕРАПІЯ

УЧАСТЬ ПОЛІМОРФІЗМУ А1166С−ГЕНА РЕЦЕПТОРА АНГІОТЕНЗИНУ II ПЕРШОГО ТИПУ В МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕННЯХ У ПАЦІЄНТІВ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ ТА НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ

Проф. О. Я. БАБАК, М. М. ЗАЙЦЕВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Досліджено участь поліморфізму А1166С−гена рецептора ангіотензину II першого типу в порушеннях вуглеводного та ліпідного обмінів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки. Установлено, що коморбідність цих захворювань у носіїв генотипу С/С спричиняє більш виражені порушення у вигляді гіперінсулінемії, зниження чутливості тканин до інсуліну та гіпертригліцеридемії, ніж у пацієнтів із генотипами А/С і А/А.

Ключові слова: поліморфізм гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу, артеріальна гіпертензія, неалкогольна жирова хвороба печінки, метаболічні порушення.

УЧАСТИЕ ПОЛИМОРФИЗМА А1166С−ГЕНА РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II ПЕРВОГО ТИПА В МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

О. Я. БАБАК, М. М. ЗАЙЦЕВА

Исследовано участие полиморфизма А1166С−гена рецептора ангиотензина II первого типа в нарушениях углеводного и липидного обменов у пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени. Установлено, что коморбидность этих заболеваний у носителей генотипа С/С вызывает более выраженные нарушения в виде гиперинсулинемии, снижения чувствительности тканей к инсулину и гипертриглицеридемии, чем у пациентов с генотипами А/С и А/А.

Ключевые слова: полиморфизм гена рецептора ангиотензина II первого типа, артериальная гипертензия, неалкогольная жировая болезнь печени, метаболические нарушения.

PARTICIPATION OF POLYMORPHISM OF A1166C GENE OF TYPE 1 ANGIOTENSIN II RECEPTOR IN METABOLIC DISORDERS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND NON−ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASES

O. Ya. BABAK, M. M. ZAITSEVA

The involvement of polymorphism of A1166C gene of type 1 angiotensin II receptor in disorders of carbohydrate and lipid metabolism in patients with arterial hypertension in combination with non−alcoholic fatty liver disease. It was established that comorbidity of these diseases in carriers of C/C genotype causes more distinct violations in the form of hyperinsulinemia, decrease of tissue sensitivity to insulin and hypertriglyceridemia than in patients with genotypes A/C and A/A.

Key words: polymorphism of A1166C gene of type 1 angiotensin II receptor, arterial hypertension, nonalcoholic fatty liver disease, metabolic disorders.


Завантажити статтю в форматі PDF (130 KB)
Наверх