Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2016p.

ТЕРАПІЯ

ДІАГНОСТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВЕРИФІКАЦІЇ ГЛЮКОМЕТАБОЛІЧНИХ КАТЕГОРІЙ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Проф. Т. В. АЩЕУЛОВА, проф. Т. М. АМБРОСОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Наведено основні статистичні та епідеміологічні дані про розповсюдження предіабету і діабету й прогнози щодо їх зростання. Подано різні класифікаційні підходи до діагностики порушеної толерантності до глюкози та цукрового діабету. Обґрунтовано включення показників глікірованого гемоглобіну в діагностику порушень вуглеводного стану у пацієнтів із предіабетом/діабетом. Дано верифікаційні критерії визначення високого ризику розвитку діабету.

Ключові слова: предіабет, діабет, діагностичні критерії, глюкоза плазми, порушення толерантності до глюкози, глікірований гемоглобін.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЕРИФИКАЦИИ ГЛЮКОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ

Т. В. АЩЕУЛОВА, Т. Н. АМБРОСОВА

Приведены основные статистические и эпидемиологические данные о распространении предиабета и диабета и прогнозы относительно их возрастания. Представлены различные классификационные подходы к диагностике нарушенной толерантности к глюкозе и сахарного диабета. Обосновано включение показателей гликированного гемоглобина в диагностику нарушений углеводного состояния у пациентов с предиабетом/диабетом. Даны верификационные критерии определения высокого риска развития диабета.

Ключевые слова: предиабет, диабет, диагностические критерии, глюкоза плазмы, нарушение толерантности к глюкозе, гликированный гемоглобин.

DIAGNOSTIC APPROACHES TO GLUСOMETABOLIC CATEGORIES VERIFICATION: VIEWS EVOLUTION

T. V. ASHCHEULOVA, T. M. AMBROSOVA

The article presents the basic statistical and epidemiological data on the prevalence of diabetes and prediabetes, and forecasts for the growth of these conditions. Different classification approaches to the diagnosis of glucose tolerance disorders and diabetes mellitus are presented. The rationale for the inclusion of indicators of glycosylated hemoglobin in the diagnosis of carbohydrate status disorders in patients with prediabetes/diabetes is given. Verification criteria for high risk of diabetes development determining are presented.

Key words: prediabetes, diabetes, diagnostic criteria, plasma glucose, glucose tolerance disorders, glyco−sylated hemoglobin.


Завантажити статтю в форматі PDF (479 KB)
Наверх