Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2015p.

ТЕРАПІЯ

РОЛЬ ЦИТОКІНІВ У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Канд. мед. наук О. С. МАХАРИНСЬКА1, канд. мед. наук М. М. ЛЕБЕДИНСЬКА2, доц. Д. Ю. СИДОРОВ2, доц. В. Й. ПОЖАР2, канд. мед. наук І. В. ШОП2, доц. О. В. ДОРОШЕНКО2
1 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
2 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Розглянуто роль ендогенних поліпотентних регуляторів (цитокінів) у пошуку шляхів оптимізації діагностики і лікування пневмонії у пацієнтів із цукровим діабетом, а також визначені несприятливі чинники, які впливають на перебіг захворювання, з метою підвищення рівня надання медичної допомоги таким хворим.

Ключові слова: пневмонія, цитокіни, цукровий діабет, антибактеріальна терапія.

РОЛЬ ЦИТОКИНОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Е. С. МАХАРИНСКАЯ, М. Н. ЛЕБЕДИНСКАЯ, Д. Ю. СИДОРОВ, В. И. ПОЖАР, И. В. ШОП, О. В. ДОРОШЕНКО

Рассмотрена роль эндогенных полипотентных регуляторов (цитокинов) в поиске путей оптимизации диагностики и лечения пневмонии у пациентов с сахарным диабетом, а также определены неблагоприятные факторы, влияющие на течение заболевания, с целью повышения уровня оказания медицинской помощи таким больным.

Ключевые слова: пневмония, цитокины, сахарный диабет, антибактериальная терапия.

THE ROLE OF CYTOKINE IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND TREATMENT OPTIMIZATION AT COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS

O. S. MAKHARYNSKA, M. M. LEBEDYNSKA, D. YU. SIDOROV, V. I. POZHAR, I. V. SHOP, O. V. DOROSHENKO

The role of endogenous polypotent regulators (cytokines) is the search for the ways to optimize the diagnosis and treatment of pneumonia in patients with diabetes mellitus was discussed. The adverse factors influencing the course of the disease were identified to improve the level of health care to such patients.

Key words: pneumonia, cytokines, diabetes mellitus, antibiotic therapy.


Завантажити статтю в форматі PDF (494 KB)
Наверх