Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2014p.

ХІРУРГІЯ

ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПАРЕЗУ Й СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПІСЛЯ ОПЕРАЦІЙ НА ТОВСТІЙ КИШЦІ

Проф. В. В. БОЙКО1 , 2, Н. В. ТИМЧЕНКО2, канд. мед. наук О. М. ШЕВЧЕНКО1, д-р мед. наук В. М. ЛИХМАН2, канд. мед. наук В. П. КЛИМЕНКО2
1 Харківський національний медичний університет
2 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків

Наведено результати хірургічного лікування 107 пацієнтів, які перенесли обструктивні й реконструктивно−відновні операції на товстій кишці. Встановлено, що ендолімфатичне введення антибактеріальних препаратів з урахуванням індивідуальної чутливості до них мікрофлори та 1 %−вого розчину серотоніну адипінату в кількості 10 мг на добу інтраопераційно і в післяопераційному періоді сприяло поліпшенню результатів профілактики та лікування післяопераційного парезу кишечнику і зменшенню кількості гнійно−септичних ускладнень.

Ключові слова: резекція товстої кишки, гнійно−септичні ускладнення, антибіотикотерапія, післяопераційний парез, профілактика.

ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАРЕЗА И СЕПТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ

В. В. БОЙКО, Н. В. ТИМЧЕНКО, А. Н. ШЕВЧЕНКО, В. Н. ЛЫХМАН, В. П. КЛИМЕНКО

Приведены результаты хирургического лечения 107 пациентов, перенесших обструктивные и реконструктивно−восстановительные операции на толстой кишке. Установлено, что эндолимфатическое введение антибактериальных препаратов с учетом индивидуальной чувствительности к ним микрофлоры и 1 %−ного раствора серотонина адипината в количестве 10 мг в сутки интраоперационно и в послеоперационном периоде способствовало улучшению результатов профилактики и лечения послеоперационного пареза кишечника и уменьшению количества гнойно−септических осложнений.

Ключевые слова: резекция толстой кишки, гнойно−септические осложнения, антибиотикотерапия, послеоперационный парез, профилактика.

PREVENTION OF POSTOPERATIVE PARESIS AND SEPTIC COMPLICATIONS AFTER SURGERY ON THE COLON

V. V. BOYKO, N. V. TYMCHENKO, O. M. SHEVCHENKO, V. M. LYKHMAN, V. P. KLYMENKO

The results of surgical treatment of 107 patients who underwent reconstructive and obstructive−recovery operations on the colon are reported. It was found out that endolymphatic introduction of antibacterial drugs with the account of individual sensitivity to them of the microflora and 1 % solution of serotonin adipinate at a dose of 10 mg per day intraoperatively and postoperatively improved the results of prevention and treatment of postoperative intestinal paresis and reduced the amount of purulent−septic complications.

Key words: colon resection, purulent−septic complications, antibiotic therapy, postoperative paresis, prevention.


Завантажити статтю в форматі PDF (189 KB)
Наверх