Previous Next

ARCHIVE

№4' 2020

OTORHINOLARYNGOLOGY

International Medical Journal, Vol. 26., Iss. 4, 2020, P. 63−71.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-4-12)

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS OF SPECIALIZED OTOLARYNGOLOGICAL CARE TO CHILDREN OF METROPOLIS AS EXEMPLIFIED BY THE CITY OF KHARKIV


Serdjuk O. I., Samusenko S. O., Filatova I. V.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Municipal Non−Profit Enterprise "City Clinical Hospital № 30" of the Kharkiv City Council, Kharkiv, Ukraine

The availability of medical resources to provide an otolaryngological care to children in the metropolis as exemplified by the city of Kharkiv was comparatively analyzed. The indices of medical service density as well as the available otolaryngological beds of the city residents have been established to be stable and on the background of reducing their number in Ukraine by the end of 2017 exceed the latter except reducing thechildren's otolaryngological beds by 19.4 %. The revealed excess in an average number of bed occupancy, its turnover and reduction of the duration of inpatient treatment indicates an active use of the hospital bed capacity. It has been statistically proven that on the background of sufficient medical resources there are decreased as follows: the number of patients' visits to otolaryngologists in polyclinics of the Ministry of Health of Ukraine; relative index of the number of children who left the hospital due to diseases of the ear and mastoid process, coverage of the Kharkiv children aged 0−14 years with reduced hearing acuity with preventive examinations. The Kharkiv region is shown to occupy the first ranking place among the regions of Ukraine in terms of the disability level due to diseases of the ear and mastoid process. It was found that in the structure of primary disability the children aged 3 to 6 years and those with deafness were mainly determined. The described dynamics of indices has been more clearly traced since 2014. The above data indicate the existing shortcomings when treating the upper respiratory tract, ear and mastoid process diseases, mainly due to imperfect interaction of otolaryngological care service elements for children, inefficiency of typical medical routes. All this determines the relevance of developing an effective functional model of specialized otolaryngological care for children in the metropolis based on determining and monitoring of indices of simulated pathology quality treatment, training of doctors at all levels of care providing.

Key words: efficiency of specialized otolaryngological care, children of the metropolis, analysis of medical resources, disability.


REFERENCES


1. Lekhan V. M., Kryachkova L. V. Іntegral'na otsіnka rezul'tatіv dіyal'nostі sistemi okhoroni zdorov'ya Ukraїni // Ukraїna. Zdorov'ya natsії. 2010. № 2 (14). S. 53−65.

2. Whitehead M., Dahlgren G. Kontseptsiya i printsipy preodoleniya sotsial'nogo neravenstva v otnoshenii zdorov'ya: Voskhodyashchee vyravnivanie. Ch. 1. Kopengagen: Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ, 2008. 41 s. URL: http://evro.who.int/_data/assents/pdf_file/0011/74738/E8938R.pdf

3. Redyukov A. V. Ekonomicheskaya effektivnost' zdravookhraneniya // Ekonomika zdravookhraneniya. 2006. № 2. S. 27−29.

4. Govorko O. V. Efektivnіst' sistemi zabezpechennya okhoroni zdorov'ya naselennya Ukraїni // Іntelekt KhKhІ. 2017. № 2. S. 92−97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2017_2_14

5. Ekonomіka ta fіnansuvannya galuzі okhoroni zdorov'ya: navch.−metod. posіb. / uklad.: A. G. Akhlamov, N. L. Kusik. Odesa: ORІDU NADU pri Prezidentovі Ukraїni, 2011. 111 s.

6. Lekhan V. M., Kryachkova L. V., Borvіnko E. V. Metodika otsіnki strukturnoї efektivnostі teritorіal'nikh sistem okhoroni zdorov'ya: metod. rek. K, 2013. 29 s.

7. Trofimenko G. S. Zagal'nii analіz osnovnikh pokaznikіv dіyal'nostі medichnikh ustanov Ukraїni // Technology audit and production reserves. 2012. № 6/3 (8). S. 43−44.

8. Al' Shirafі Mokhammed Avad. Antikrizove upravlіnnya rozvitkom v sferі okhoroni zdorov'ya: avtoref. dis. … kand. ekonom. nauk: 08.00.04. Poltava, 2018. 20 s.

9. Moіseєnko R. O., Dudіna O. O., Goida N. G. Analіz stanu zakhvoryuvanostі ta poshirenostі zakhvoryuvan' dіtei v Ukraїnі za perіod 2011−2015 roki // Sovremennaya pediatriya. 2017. № 2 (82). S. 17−27. doi: https://doi.org/10.15574/sp.2017.82.17

10. Medyanik D. І., Lipchans'kii V. O. Osoblivostі efektivnostі upravlіnnya zakladami okhoroni zdorov'ya // Naukovі zapiski. 2016. № 19. S. 23−29. URL: http://core.ac.uk/download/pdf/55297197.pdf

11. Gnidyuk І. V. Suchasnii stan fіnansovogo zabezpechennya galuzі okhoroni zdorov'ya // Economic Annals. 2015. № 155 (11−12). S. 73−77.

12. Sіtash T. D. Fіnansuvannya sistemi okhoroni zdorov'ya v Ukraїnі: tendentsії ta reformuvannya // Mekhanіzm regulyuvannya ekonomіki. 2012. № 1. S. 161−169. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2012_1_19

13. Serebryakov O. M. Otsіnka efektivnostі dіyal'nostі vіis'kovo−medichnogo zakladu v suchasnikh sotsіal'no−ekonomіchnikh umovakh (dlya realіzatsії upravlіns'kikh rіshen'). 2012. URL: http://irbis−nbuv.gov.ua>cgirbis_64>pr

14. Stepanenko A. V., Lіshchishina O. M., Dumenko T. M. Іnstrumenti upravlіnnya yakіstyu medichnoї dopomogi: rozvitok v Ukraїnі // Glavnyi vrach. 2008. № 6. S. 58−60.

15. Yurochko F. B., Kopans'ka D. B. Gostrii serednіi otit u dіtei vіkom do 2 rokіv: naiskladnіshii u naimolodshikh // Dityachii lіkar. 2019. № 2 (65). S. 25−30.

16. Volyans'ka L. A. Gostrii rinosinusit u dіtei v praktitsі lіkarya zagal'noї praktiki ta ratsіonal'na antibіotikoterapіya pri iogo bakterіal'nіi prirodі // Zdorov'e rebenka. 2013. № 6 (49). URL: http://www.mif−ua.com/arcive/article/37080

17. Otitis media incidence and risk factors in a population−based birth cohort / E. A. Macintyre et al. // Paediatr. Child Health. 2010. № 15 (7). P. 15−18.

18. Etiology of Acute Otitis Media in Children Less Than 5 Years of Age: A Pooled Analysis of 10 Similar Designed Observational Studies / M. K. van Dyke et al. // The Pediatric Inf. Dis. J. 2017. Vol. 36, № 3. P. 274−281. doi: https://doi.org/10.1097/inf.0000000000001420

19. Serdyuk O. І., Samusenko S. O., Fіlatova І. V. Zakhvoryuvanіst' dіtei Ukraїni na khvorobi verkhnіkh dikhal'nikh shlyakhіv, vukha ta soskopodіbnogo vіdrostka: suchasnі aspekti // Mіzhnarodnii medichnii zhurn. 2020. № 3. S. 60−66. doi: https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.04.061

Go on Top