Previous Next

ARCHIVE

№3' 2020

OTORHINOLARYNGOLOGY

International Medical Journal, Vol. 26., Iss. 3, 2020, P. 60−66.


DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-3-11)

MORBIDITY IN UKRAINIAN CHILDREN WITH DISEASES OF UPPER AIRWAYS, EAR AND PAPILLARY PROCESS: MODERN ASPECTS


Serdjuk O. I., Samusenko S. O., Filatova I. V.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ukraine
Non−Profit Municipal Enterprise "City Clinical Hospital № 30" of Kharkiv City Council, Kharkiv, Ukraine

To determine the main trends in an incidence of childhood diseases of the upper airways, ear and papillary process, the data of the official state statistical information of the Ministry of Health of Ukraine were studied. The dynamics of prevalence and morbidity of children with these diseases in 2009−2017 were analyzed. An increase in the prevalence and incidence of respiratory diseases among the citizens and residents of rural areas by 26.8 % and 30.3 %, respectively, and a decrease in the above indices in urban children by 4.1 % and 3 % respectively were recorded. The incidence and prevalence of ear and papillary process diseases among the urban population increased by 31.8 % and 23.5 % in 2017 compared to 2009, in contrast to the incidence in rural residents for the same diseases (6.2 % and 1.7 %). The tendency of increase in the incidence and prevalence of diseases of the ear and papillary process in children aged 0−14 years by 12.5 % and 10.3 %, and in adolescents these were by 5 % and 11.1 %, respectively. The prevalence of acute pharyngitis and tonsillitis increased by 35 %, laryngitis and tracheitis it did by 20 %, for allergic rhinitis this was by 21.4 % with a decrease in the prevalence of chronic diseases of the tonsils and adenoids by 19.4 % among children aged 0−17 and 16.4 % respectively. The inexpediency of allocating such nosologies as chronic rhinitis and chronic laryngitis for statistical accounting of the state of upper airways morbidity has been determined. It is established that the lack of significant dynamics of morbidity for certain diseases of the ear and papillary process was due to clinically incorrect formation of groups of nosologies for statistical accounting. Prospects for further research to address shortcomings and improve the quality of specialized care have been outlined.

Key words: morbidity and prevalence of diseases of the upper airways, ear and papillary process, statistical accounting, children of Ukraine.


REFERENCES


1. Moіseєnko R. O., Dudіna O. O., Goida N. G. Analіz stanu zakhvoryuvanostі ta poshirenostі zakhvoryuvan' u dіtei v Ukraїnі za perіod 2011−2015 roki // Suchasna pedіatrіya. 2017. № 2 (82). S. 17−27. doi 10.15574/SP.2017.82.17

2. Znamens'ka M. A., Slabkii G. O. Analіz zakhvoryuvanostі ta poshirenostі khvorob sered naselennya Ukraїni // Neonatologіya, khіrurgіya ta perinatal'na meditsina. 2015. T. V, № 3 (17). S. 24−29.

3. Stan zdorov'ya doroslogo naselennya Ukraїni yak problema sistemi gromads'kogo zdorov'ya (regіonal'nii aspekt) / O. O. Skiba, L. V. Pshenichna, M. O. Lyannoi, O. V. Lyanna // Svіt meditsini ta bіologії. 2019. № 2 (68). S. 109−113.

4. Rogach І. M., Keretsman A. O., Gadzhega І. І. Oglyad dinamіki demografіchnoї situatsії v Ukraїnі ta її regіonakh na fonі kraїn ЄS ta svіtu: problemi ta perspektivi // Problemi klіnіchnoї pedіatrії. 2019. № 2 (44). S. 49−56.

5. Livdar M. V., Yaroshevich N. B., Stepanova A. V. Demografіchna situatsіya v Ukraїnі: problemi ta shlyakhi її virіshennya // Priazovs'kii ekonomіchnii vіsnik. 2019. Vip. 6 (17). S. 304−309. doi: https://doi.org/10.32840/2522−4263/2019−6−55

6. Kobelya Z. І., Lavruk І. G. Demografіchna kriza v Ukraїnі: prichini ta shlyakhi її podolannya // Naukovii oglyad. 2019. № 4 (57). S. 6−17.

7. Panchishin N. Ya., Smіrnova V. L., Gal'ka−Kharkhalіs O. Ya. Zakhvoryuvanіst' dityachogo naselennya Ukraїni ta chinniki, yakі vplivayut' na zdorov'ya dіtei // Aktual'nі pitannya pedіatrії, akusherstva ta gіnekologії. 2011. № 2. S. 131−132.

8. Luk'yanova E. M. Meditsinskie i pedagogicheskie aspekty problemy sokhraneniya zdorov'ya detei // Mezhdunar. med. zhurn. 2003. T. 9, № 3. S. 6−9.

9. Yagens'kii A. V., Sіchkaruk І. M. Otsіnka yakostі zhittya v suchasnіi medichnіi praktitsі // Vnutrіshnya meditsina. 2007. T. 3, № 3. S. 64−67.

10. Stan zdorov'ya dityachogo naselennya − maibutnє kraїni (ch. 1) / Yu. V. Antipkіn ta іn. // Organіzatsіya okhoroni zdorov'ya. 2018. Vol. 13, № 1. P. 1−11. URL: http://childshealth.zaslavsky.com.ua

11. Moskalenko V. F. Zdorov'e i zdravookhranenie: klyuchevye imperativy. K.: Avitsenna, 2011. 256 s.

12. Dudіna O. O., Tereshchenko A. V. Situatsіinii analіz stanu zdorov'ya dityachogo naselennya // Vіsn. sotsіal'noї gіgієni ta organіzatsії okhoroni zdorov'ya Ukraїni. 2014. № 2 (60). S. 49−57.

13. Gaborets' Yu. Yu., Dudіna O. O. Dinamіka zakhvoryuvanostі dityachogo naselennya Ukraїni v regіonal'nomu aspektі ta poshirenostі mіzh nimi khvorob // Ukraїna. Zdorov'ya natsії. 2017. № 4 (45). S. 18−28.

14. Mikita Kh. І., Rogach І. M. Otsіnka stanu zdorov'ya dіtei shkіl'nogo vіku mіsta Uzhgorod u dinamіtsі vprodovzh 2012−2016 rokіv // Problemi klіnіchnoї pedіatrії. 2017. № 1−2 (35−36). S. 56−62.

15. Sostoyanie zdorov'ya detei v zavisimosti ot urovnya i kharaktera antropogennogo zagryazneniya / V. V. Sumenko i dr. // Gigiena i sanitariya. 2012. № 1. S. 67−72.

16. Lebedinets' N. V., Rіznik A. G. Aspekti dinamіki patologії organіv dikhannya dityachogo naselennya // Gіgієna naselenikh mіsts'. 2013. № 61. S. 316−323.

17. Kharakteristika іnvalіdnostі dityachogo naselennya Ukraїni / G. O. Slabkii, O. M. Dzyuba, O. O. Dudіna, Yu. Yu. Gaborets' // Vіsn. sotsіal'noї gіgієni ta organіzatsії zdorov'ya Ukraїni. 2018. № 1 (75). S. 5−11.

18. Peresipkіna T. V. Stan zdorov'ya ta prognoz poshirenostі zakhvoryuvan' sered pіdlіtkіv Ukraїni // Zdorov'e rebenka. 2014. № 8 (59). URL: http://www.mif−ua.com/archive/article/39893/

19. Shchudro S. A. Suchasnі regіonal'nі aspekti vplivu ekologіchnikh faktorіv na zakhvoryuvanіst' pіdlіtkіv // Pitannya eksperimental'noї ta klіnіchnoї meditsini: zb. statei. 2017. Vip. 17, t. 1. S. 60−64.

Go on Top