Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ХІРУРГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-5)

ВИБІР ТАКТИКИ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ У ХВОРИХ ІЗ ВИСОКИМ РИЗИКОМ РОЗВИТКУ НЕСПРОМОЖНОСТІ АНАСТОМОЗІВ

М. Є. ТИМЧЕНКО
ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків, Україна

Дано оцінку визначенню рівня кріоглобулінів крові у пацієнтів, яким виконано операції на тонкій кишці. Відзначено діагностичну цінність цього методу в прогнозуванні розвитку неспроможності тонкокишкових анастомозів. Простежено результати використання диференційованої хірургічної тактики залежно від рівня кріоглобулінемії.

Ключові слова: кріоглобулінемія, хірургічне лікування, тонка кишка, анастомози.

ВЫБОР ТАКТИКИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗОВ

М. Е. ТИМЧЕНКО

Дана оценка определению уровня криоглобулинов крови у пациентов, которым выполнены операции на тонкой кишке. Отмечена диагностическая ценность данного метода в прогнозировании развития несостоятельности тонкокишечных анастомозов. Прослежены результаты использования дифференцированной хирургической тактики в зависимости от уровня криоглобулинемии.

Ключевые слова: криоглобулинемия, хирургическое лечение, тонкая кишка, анастомозы.

CHOICE OF SURGERY TACTICS IN PATIENTS WITH HIGH RISK OF ANASTOMOTIC LEAK DEVELOPMENT

M. Ye. TYMCHENKO

The level of cryoglobulins in blood of the patients undergoing surgery in small intestine was estimated. Diagnostic value of this method in predicting the development of small bowel anastomosis has been noted. The results of using differentiated surgical tactics depending on the level of cryoglobulinemia have been studied.

Key words: cryoglobulinemia, surgical treatment, small intestine, anastomoses.
Завантажити статтю в форматі PDF (164 KB)
Наверх