Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-12)

КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗОРОВІЙ СИСТЕМІ ЛЮДИНИ

Проф. М. Л. КОЧИНА1, проф. О. В. ЯВОРСЬКИЙ2, канд. мед. наук Н. М. МАСЛОВА2
1 Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв
2 Харківський національний медичний університет, Україна

Для розуміння механізмів одержання та аналізу візуальної інформації у зоровій системи запропоновано концепцію організації у ній інформаційних процесів, при розробленні якої використано поняття керованих та некерованих елементів. У розробленій схемі інформаційних процесів враховано етапи одержання і попереднього кодування візуальної інформації, здійснювані за участю клітин сітківки, а також її багатоканальної передачі. Підвищення економічності роботи зорової системи відбувається за рахунок скорочення обсягу інформації, що передається, шляхом виділення інформативних ознак об'єкта за участі механізмів короткочасної і довготривалої пам'яті.

Ключові слова: зорова система, інформаційні процеси, візуальна інформація.

КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ЧЕЛОВЕКА

М. Л. КОЧИНА, А. В. ЯВОРСКИЙ, Н. М. МАСЛОВА

Для понимания механизмов получения и анализа визуальной информации в зрительной системе предложена концепция организации в ней информационных процессов, при разработке которой использованы понятия управляемых и неуправляемых элементов. В разработанной схеме информационных процессов учтены этапы получения и предварительного кодирования визуальной информации, осуществляемые при участии клеток сетчатки, а также ее многоканальной передачи. Повышение экономичности работы зрительной системы происходит за счет сокращения объема передаваемой информации путем выделения информативных признаков объекта при участии механизмов кратковременной и долговременной памяти.

Ключевые слова: зрительная система, информационные процессы, визуальная информация.

CONCEPT OF INFORMATION PROCESSES ORGANIZATION IN HUMAN VISUAL SYSTEM

M. L. KOCHINA, O. V. YAVORSKY, N. M. MASLOVA

In order to understand the mechanisms of obtaining and analyzing visual information in the visual system, the concept of organization of information processes in it has been proposed. When developing it the concept of controlled and unmanaged elements has been used. The developed information process scheme takes into account the stages of obtaining and pre−coding of visual information carried out with the involvement of retinal cells, as well as its multichannel transmission. Improving the efficiency of visual system occurs by reducing the amount of transmitted information by highlighting the information features of the object through the mechanisms of short−term and long−term memory.

Key words: visual system, information processes, visual information.
Завантажити статтю в форматі PDF (114 KB)
Наверх