Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-18)

ОСОБЛИВОСТІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ НА УСКЛАДНЕНУ КАТАРАКТУ

Д-р мед. наук М. І. КОВТУН1, проф. М. Л. КОЧИНА2, доц. І. І. ЛАПКІНА3
1 Харківський національний медичний університет
2 Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв
3 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано класифікацію модифікацій факоемульсифікації ускладненої катаракти, розроблену на основі технічних прийомів та послідовності виконання етапів операції, з використанням поняття діагностично споріднених груп. Перевагою пропонованого підходу є більш компактне та зрозуміле об'єднання пацієнтів, що важливо для оптимального вибору виду модифікації факоемульсифікації та тактики операції й післяопераційного лікування хворих.

Ключові слова: ускладнена катаракта, класифікація модифікацій факоемульсифікації, діагностично споріднені групи.

ОСОБЕННОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТОЙ

М. И. КОВТУН, М. Л. КОЧИНА, И. И. ЛАПКИНА

Представлена классификация модификаций факоэмульсификации осложненной катаракты, разработанная на основе технических приемов и последовательности выполнения этапов операции, с использованием понятия диагностически родственных групп. Преимуществом предлагаемого подхода является более компактное и понятное объединение пациентов, что важно для оптимального выбора вида модификации факоэмульсификации и тактики операции и послеоперационного лечения больных.

Ключевые слова: осложненная катаракта, классификация модификаций факоэмульсификации, диагностически родственные группы.

FEATURES OF OPHTHALMIC CARE FOR PATIENTS WITH COMPLICATED CATARACTS

M. I. KOVTUN, M. L. KOCHINA, I. I. LAPKINA

There has been presented the classification of modifications of complicated cataract phacoemulsifications, developed on the basis of techniques and a sequence of surgeries, using the notion of diagnostically related groups. The advantage of the proposed approach is a more compact and comprehensible integration of the patients, which is important for an optimal choice of the modification of phacoemulsification and tactics of surgery as well as post−surgery treatment of patients.

Key words: cataract complication, classification of phacoemulsification modifications, diagnostically related groups.
Завантажити статтю в форматі PDF (119 KB)
Наверх