Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

НЕВРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-16)

ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ ВЕГЕТАТИВНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ І ЦЕРЕБРАЛЬНОЇ НЕЙРОДИНАМІКИ У МОЛОДИХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ ХРОНІЧНИМИ ВЕРТЕБРОГЕННИМИ БОЛЬОВИМИ СИНДРОМАМИ

Доц. Н. С. КУФТЕРІНА
Харківський національний медичний університет, Україна

На підставі результатів клініко−неврологічного і експериментального аналізу вегетативних функцій та вивчення нейрофізіологічного стану надсегментарних вегетативних систем у пацієнтів з хронічними вертеброгенними болями виявлено синдром вегетативної дистонії з симпатикотонічною направленістю вегетативних функцій, що поєднувалася з десинхронізацією неспецифічних структур головного мозку. Синдром вегетативної дистонії, з одного боку, є відповіддю на розвиток хронічних больових синдромів вертеброгенного генезу, а з іншого − фоном, що обтяжує перебіг захворювання.

Ключові слова: вегетативна дисфункція, хронічні вертеброгенні больові синдроми, неспецифічні структури головного мозку.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ НЕЙРОДИНАМИКИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ

Н. С. КУФТЕРИНА

На основании результатов клинико−неврологического и экспериментального анализа вегетативних функций и изучения нейрофизиологического состояния надсегментарных вегетативних систем у пациентов с хроническими вертеброгенными болями выявлен синдром вегетативной дистонии с симпатикотонической направленностью вегетативных функций, которая сочеталась с десинхронизацией неспецифических структур головного мозга. Синдром вегетативной дистонии, с одной стороны, является ответом на развитие хронических болевых синдромов вертеброгенного генеза, а с другой − фоном, который утяжеляет течение заболевания.

Ключевые слова: вегетативная дисфункция, хронические вертеброгенные болевые синдромы, неспецифические структуры мозга.

FEATURES OF AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND CEREBRAL NEURODYNAMICS STATE IN YOUNG PATIENTS WITH CHRONIC VERTEBROGENIC PAIN SYNDROMES

N. S. KUFTERINA

Based on the results of clinical−neurological and experimental analysis of vegetative functions and the study of neurophysiological state of suprasegmental vegetative systems in the patients with chronic vertebrogenic pains revealed a syndrome of autonomic dystonia with sympathetic−tonic orientation of vegetative functions, which combined with desynchronization of brain non−specific structures. Vegetative dystonia syndrome is, on the one hand, a response to the development of chronic pain syndromes of vertebrogenic origin, and on the other, a background that complicates the course of the disease.

Key words: autonomic dysfunction, chronic vertebrogenic pain syndromes, non−specific brain structures.
Завантажити статтю в форматі PDF (130 KB)
Наверх