Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

НЕВРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-15)

ПАТОГЕНЕТИЧНИЙ ПРЕДИКТОР ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У ХВОРИХ ІЗ КАРДІОЕМБОЛІЧНИМИ ТА АТЕРОТРОМБОТИЧНИМИ ТРАНЗИТОРНИМИ ІШЕМІЧНИМИ АТАКАМИ

Проф. І. А. ГРИГОРОВА1, доц. О. Р. ЄСКИН1, В. А. ВОДОП’ЯНОВ2
1 Харьківський національний медичний університет, 2 Міська поліклініка № 3, Маріуполь, Україна

Подано результати дослідження ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з транзиторним ішемічним нападом. Встановлено предиктор розвитку кардіоемболічної та атеротромботичної транзиторних ішемічних атак для диференційної діагностики. Визначено, що збільшення співвідношення оксиду азоту і ендотеліну−1 при кардіоемболічній транзиторній ішемічній атаці відбувається за рахунок зменшення оксиду азоту, а при атеротромботичній − за рахунок збільшення ендотеліну−1.

Ключові слова: кардіоемболічний транзиторний ішемічний напад, атеротромботичний транзиторний ішемічний напад, ендотеліальна дисфункція, ендотелін−1.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРЕДИКТОР ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ С КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМИ И АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКИМИ ТРАНЗИТОРНЫМИ ИШЕМИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

И. А. ГРИГОРОВА, А. Р. ЕСКИН, В. А. ВОДОПЬЯНОВ

Представлены результаты исследования эндотелиальной дисфункции у пациентов с транзиторной ишемической атакой. Установлен предиктор развития кардиоэмболической и атеротромботической транзиторных ишемических атак для дифференциальной диагностики. Определено, что увеличение соотношения оксида азота и эндотелина−1 при транзиторной ишемической атаке происходит за счет уменьшения оксида азота, а при атеротромботической − за счет увеличения эндотелина−1.

Ключевые слова: кардиоэмболическая транзиторная ишемическая атака, атеротромботическая транзиторная ишемическая атака, эндотелиальная дисфункция, эндотелин−1.

PATHOGENETIC PREDICTOR OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CARDIOEMBOLIC AND ATHEROTHROMBOTIC TRANSIENT ISCHEMIC ATTACKS

I. A. HRYHOROVA, A. R. Ye., V. A. VODOPIANOV

The results of the study of endothelial dysfunction in the patients with transient ischemic attack have been presented. The predictor of development of cardioembolic and atherothrombotic transient ischemic attacks for differential diagnosis has been established. It was determined that the increase in the ratio of nitric oxide and endothelin−1 in cardioembolic transient ischemic attack occurred due to a decrease in nitric oxide, and in atherothrombotic it was due to an increased endothelin−1.

Key words: cardioembolic transient ischemic attack, atherothrombotic transient ischemic attack, endothelial dysfunction, endothelin−1.
Завантажити статтю в форматі PDF (133 KB)
Наверх