Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

ОНКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-12)

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ МОЛЕКУЛЯРНОБІОЛОГІЧНИХ МАРКЕРІВ У ПУХЛИНІ ХВОРИХ НА РАК ЕНДОМЕТРІЮ І−ІV СТАДІЙ ІЗ МЕТОЮ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВУ ЗАХВОРЮВАННЯ

Проф. О. А. МІХАНОВСЬКИЙ1, канд. мед. наук Ю. В. ХАРЧЕНКО1, М. А. ТЕПЛОВА1, канд. мед. наук І. М. КРУГОВА1, Ю. А. МОІСЕЄНКО1, Н. М. ЩИТ1, проф. О. В. ПІОНІТКОВСЬКА2
1 ДУ "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григорьєва НАМН України", Харків
1 Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Досліджено експресію молекулярно−біологічних маркерів (VEGF, Bcl−2, Ki67, p53) у пухлинах пацієнток із раком ендометрію І−ІV стадій із метою визначення їх прогностичного значення у розвитку рецидиву захворювання.

Ключові слова: рак ендометрію, молекулярно−біологічні маркери, рецидив, експресія.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ МОЛЕКУЛЯРНО−БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ В ОПУХОЛИ БОЛЬНЫХ РАКОМ ЭНДОМЕТРИЯ I−ІV СТАДИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕЦИДИВА ЗАБОЛЕВАНИЯ

А. А. МИХАНОВСКИЙ, Ю. В. ХАРЧЕНКО, М. А. ТЕПЛОВА, И. Н. КРУГОВАЯ, Ю. А. МОИСЕЕНКО, Н. Н. ЩИТ, О. В. ПИОНИТКОВСКАЯ

Изучена экспрессия молекулярно−биологических маркеров (VEGF, Bcl−2, Ki67, p53) в опухолях пациенток с раком эндометрия I−IV стадий с целью определения их прогностического значения в развитии рецидива заболевания.

Ключевые слова: рак эндометрия, молекулярно−биологические маркеры, рецидив, экспрессия.

DETERMINATION OF EXPRESSION RATE OF MOLECULAR BIOLOGICAL MARKERS IN TUMOR OF PATIENTS WITH STAGE I−IV ENDOMETRIAL CANCER TO PREDICT THE DISEASE RELAPSE

O. A. MIKHANOVSKII, Yu. V. KHARCHENKO, M. A. TEPLOVA, I. M. KRUGOVA, Yu. A. MOISEYENKO, N. M. SHCHYT, O. V. PIONITKOVSKA

The expression of molecular biological markers (VEGF, Bcl−2, Ki67, p53) in tumors of the patients with stage I−II cancers has been investigated to determine their prognostic value in the development of disease relapse.

Key words: endometrial cancer, molecular biological markers, relapse, expression.
Завантажити статтю в форматі PDF (116 KB)
Наверх