Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

УРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-10)

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Доц. В. Н. ДЕМЧЕНКО
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Среди всех представленных способов реконструкции верхней трети мочеточника приоритет отдается операциям, использующим аутологичные ткани, содержащие уротелий, так как они являются наименее травматичными и наиболее физиологичными. При этом сопоставляются ткани, имеющие сходную гистологическую структуру, сходную систему кровоснабжения и иннервации. Когда такой хирургический подход невозможен, прибегают к альтернативным и нестандартным методам уретеральной реконструкции.

Ключевые слова: реконструкция мочеточника, аутотрансплантация почки, интестинальная уретеропластика, реконструкция мочеточника лоскутом слизистой щеки.

НЕСТАНДАРТНІ ПІДХОДИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

В. М. ДЕМЧЕНКО

Серед усіх поданих способів реконструкції верхньої третини сечоводу пріоритет віддається операціям, що використовують аутологічні тканини, які містять уротелій, оскількі вони є найменш травматичними і найбільш фізіологічними. При цьому зіставляються тканини, що мають подібну гістологічну структуру, подібну систему кровопостачання та іннервації. Якщо такий хірургічний підхід неможливий, вдаються до альтернативних і нестандартних методів уретеральної реконструкції.

Ключові слова: реконструкція сечоводу, аутотрансплантація нирки, інтестинальна уретеропластика, реконструкція сечоводу клаптем слизової щоки.

NON−STANDARD APPROACHES TO UPPER URINARY TRACT RECONSTRUCTION

V. M. DEMCHENKO

Among all the presented methods of reconstruction of the upper third of ureter, a priority is given to surgeries using the autologous urothelium−containing tissues, which are the least traumatic and the most physiological. At the same time the tissues having similar histological structure, similar system of blood supply and innervations are compared. If such a surgical approach is impossible, the alternative and non−standard methods of urethral reconstruction are considered as well.

Key words: ureteral reconstruction, kidney autotransplantation, intestinal ureteroplasty, ureteral reconstruction with buccal mucosa flap.


РЕФЕРАТ

Основними альтернативами стандартної уретеральної реконструкції за рахунок тканин, що містять уротелій, є аутотрансплантація нирки, заміщення сечоводу кишечником, а також інтерпозиція аутологічних тканин, які не містять уротелій. При цьому зіставляються тканини, які мають схожі гістологічну структуру, систему кровопостачання та іннервації. Хоча загальна тенденція в оцінці ролі ниркової аутотрансплантації при корекції дефектів сечоводу досить оптимістична, існує ймовірність тяжких ускладнень, що включають тяжку інфекцію трансплантата і його втрату, ускладнення з боку судинних анастомозів. При цьому співставляються тканини, що мають схожі гістологічну структуру, систему кровопостачання й іннервації. Однак у деяких клінічних ситуаціях замістити верхні сечові шляхи з допомогою такого хірургічного підходу неможливо, що змушує хірурга використовувати альтернативні й нестандартні методи уретеральної реконструкції. Серед різних видів уретеральної реконструкції ентеральними тканинами провідна роль належить інтерпозиції сегментів тонкої кишки. Більшість авторів вказують на сприятливі результати цієї методики з точки зору мінімальної летальності, низької частоти ускладнень і стабілізації ниркової функції після операції. Однак проблемою кишкової інтерпозиції є ускладнення, пов'язані з ентеротомією, порушеннями електролітного балансу, реабсорбцією у кров продуктів метаболізму й активною секрецією слизу в просвіт сечових шляхів. У літературі описуються переважно позитивні результати після пластики сечоводу клаптем букальної слизової, але довжина стриктури при здійсненні такого лікувального методу не повинна перевищувати 5–6 см. Цей метод у теперішній час не може вважатися універсальною та загальноприйнятою методикою, особливо у пацієнтів із протяжними стриктурами й облітераціями сечоводу.REFERENCES


1. Hardy J. D. High ureteral injuries. Management by autotransplantation of the kidney / J. D. Hardy // Jama.− 1963.− № 184.− R. 97−101. https://doi.org/10.1001/jama.1963.03700150051008

2. Laparoscopic nephrectomy and autotransplantation for severe iatrogenic ureteral injuries / B. Shekarriz, H. Lu, Q. Duh [et al.] // Urology.− 2001.− Vol. 58.− P. 540−543. https://doi.org/10.1016/s0090−4295(01)01316−4

3. Milonas D. Successful treatment of upper ureteral injury using renal autotransplantation / D. Milonas, S. Stirbys, M. Jievaltas // Medicina (Kaunas).− 2009.− Vol. 45.− P. 988−991. https://doi.org/10.3390/medicina45120126

4. Renal autotransplantation for managing a short upper ureter or aier ex vivo complex renovascular reconstruction / J. C. Webster, J. Lemoine, J. Seigne [et al.] // BJU Int.− 2005.− Vol. 96.− P. 871−874. https://doi.org/10.1111/j.1464−410x.2005.05729.x

5. Renal Autotransplantation for Iatrogenic High−Grade Ureteric Stricture / J. S. Soto, M. Phillips, I. Cernigliaro [et al.] // Case Rep. Urol.− 2012: 259527.− doi: 10.1155/2012/259527

6. Renal Autotransplantation and Modified Pyelovesicostomy for Intractable Metabolic Stone Disease / S. M. Flechner [et al.] // J. Urol.− 2011.− Vol. 186, № 5.− R. 1910−1915. https://doi.org/10.1016/j.juro.2011.07.006

7. Wotkowicz C. Renal autotransplantation / C. Wotkowicz, J. A. Libertino // BJU Int.− 2004.− № 93.− R. 253−257. https://doi.org/10.1111/j.1464−410x.2004.04596.x

8. Long−term results with renal autotransplantation for ureteral replacement / B. Bodie, A. C. Novick, M. Rose, R. A. Straffon // J. Urol.− 1986.− № 136 (6).− R. 1187−1189. https://doi.org/10.1016/s0022−5347(17)45278−5

9. Novick A. C. The role of renal autotransplantation in complex urological reconstruction / A. C. Novick, C. L. Jackson // J. Urol.− 1990.− № 143.− R. 452−457. https://doi.org/10.1016/s0022−5347(17)39988−3

10. Long−term outcomes and late complications of laparoscopic nephrectomy with renal autotransplantation / M. L. Eisenberg, K. L. Lee, A. E. Zumrutbas [et al.] // J. of Urology.− 2008.− Vol. 179 (1).− P. 240−243. https://doi.org/10.1016/j.juro.2007.08.135

11. Renal autotransplantation − a possibility in the treatment of complex renal vascular diseases and ureteric injuries / H. M. Hau, M. Bartels, H. M. Tautenhahn [et al.] // Ann. Transplant.− 2012.− Vol. 17.− P. 21−27. https://doi.org/10.12659/aot.883690

12. Kidney Auto Transplantation: A Long Forgotten Technique? / K. Weigand, T. Schaarschmidt, P Fornara, F. Kawan // J. Kidney.− 2017.− Vol. 3.− P. 1.− doi: 10.4172/2472−1220.1000138

13. Renal Autotransplantation: 27−Year Experience at 2 Institutions / N. G. Cowan, J. S. Banerji, R. B. Johnston [et al.] // J. Urol.− 2015.− Vol. 194 (5).− P. 1357−1361.

14. The use of bowel for ureteral replacement for complex ureteral reconstruction: Long−term results / B. I. Chung, K. J. Hamawy, L. N. Zinman, J. A. Libertino // J. Urol.− 2006.− Vol. 175.− P. 179−183. https://doi.org/10.1016/s0022−5347(06)00578−7

15. Verduyckt F. J. Long−term results of ileum interposition for ureteral obstruction / F. J. Verduyckt, J. P. Heesakkers, F. M. Debruyne // Eur. Urol.− 2002.− Vol. 42.− P. 181−187. https://doi.org/10.1016/s0302−2838(02)00266−x

16. Use of ileum as ureteral replacement in urological reconstruction / S. A. Armatys, M. J. Mellon, S. D. Beck [et al.] // J. Urol.− 2009.− Vol. 181.− P. 177−181. https://doi.org/10.1016/j.juro.2008.09.019

17. Nakada S. Y. Management of upper urinary tract obstruction // Campbell−Walsh Urology; A. J. Wein, L. R. Kavoussi, A. W. Partin, C. A. Peters, ed.− 11th ed.− Philadelphia: Saunders, 2016.− P. 1104−1147.

18. Bretan P. N. Complex renal reconstruction / P. N. Bretan, M. J. Malone // Urol. Clin. North Am. − 1999.− Vol. 26.− P. 201−217. https://doi.org/10.1016/s0094−0143(99)80017−2

19. Bonfig R. Ileal ureteric replacement in complex reconstruction of the urinary tract / R. Bonfig, E. W. Gerharz, H. Riedmiller // BJU Int.− 2004.− Vol. 93.− P. 575−580. https://doi.org/10.1111/j.1464−410x.2003.04672.x

20. Ghoneim M. A. The use of ileum for correction of advanced or complicated bilharzial lesions of the urinary tract / M. A. Ghoneim, I. Shoukry // Int. Urol. Nephrol.− 1972.− Vol. 4.− P. 25−33. https://doi.org/10.1007/bf02081890

21. Ileal ureter substitution: A contemporary series / B. R. Matlaga, O. D. Shah, L. J. Hart, D. G. Assimos // Urology.− 2003.− Vol. 62.− P. 998−1001. https://doi.org/10.1016/s0090−4295(03)00766−0

22. Use of ileum for complex ureteric reconstruction: Assessment of long−term outcome, complications, and impact on renal function / Y. Pamecha, U. Shelke, B. Patil [et al.] // Urology Annals.− 2018.− Vol. 10 (4).− P. 369−374. https://doi.org/10.4103/ua.ua_5_18

23. Hsu T. H. Management of upper urinary tract obstruction / T. H. Hsu, S. B. Streem, S. Y. Nakada // Campbell−Walsh Urology; A. J. Wein, L. R. Kavoussi, A. C. Novick, A. W. Partin, C. A. Peters ed.− 9th ed.− Philadelphia: Saunders, 2007.− P. 1227−1273. https://doi.org/10.1016/b978−1−4160−6911−9.00041−4

24. Ureteroarterial Fistulas after Robotic and Open Radical Cystectomy / R. Palmerola, M. E. Westerman, M. Fakhoury [et al.] // J. Endourol. Case Rep.− 2016.− Vol. 2 (1).− P. 48−51. https://doi.org/10.1089/cren.2015.0034

25. Komninos C. Laparoendoscopic management of midureteral strictures / C. Komninos, K. C. Koo, K. H. Rha // Korean J. Urol.− 2014.− Vol. 55 (1).− P. 2−8. https://doi.org/10.4111/kju.2014.55.1.2

26. Abhyankar N. Totally intracorporeal robot−assisted 48 Urologiya www.imj.kh.ua laparoscopic reverse seven ileal ureteric reconstruction / N. Abhyankar, C. Vendryes, L. A. Deane // Can. J. Urol.− 2015.− Vol. 22 (2).− P. 7748−7751.

27. Klepikov F. A. Plasticheskaya hirurgiya mochevyvodyashih putej / F. A. Klepikov // Materialy IV nauch. konf. urologov USSR.− Kiev, 1977.− S. 59−62.

28. Pokazaniya i osobennosti intestinalnoj plastiki mochetochnika / E. A. Stahovskij, P. S. Vukalovich, O. A. Vojlenko [i dr.] // Materialy plenuma pravleniya Rossijskogo obshestva urologov.− SPb., 2008.− S. 285−286.

29. Verduyckt F. J. Long term results of ileum interposition for ureteral obstruction / F. J. Verduyckt, J. P. Heesakkers, F. M. Debruyne // Eur. Urol.− 2002.− Vol. 42, Suppl. 2.− P. 181−187. https://doi.org/10.1016/s0302−2838(02)00266−x

30. Zameshenie tazovogo otdela pravogo mochetochnika cherveobraznym otrostkom / B. K. Komyakov, A. I. Novikov, M. V. Korohodkina, [i dr.] // Urologiya.− 2002.− № 5.− S. 65−66.

31. Komyakov B. K. Laparoskopicheskaya appendikoureteroplastika / B. K. Komyakov, B. G. Guliev, V. A. Ochelenko // Materialy XIV kongressa Rossijskogo obshestva urologov: 10−13 sentyabrya, 2014 g.− Saratov, 2014.− S. 516−517.

32. Stahovskij E. A. Diagnostika i patogeneticheskoe lechenie bolnyh s obstruktivnym megaureterom: avtoref. dis. na soiskanie uchen. stepeni d−ra med. nauk; spec. 14.01.06 "Urologiya" / E. A. Stahovskij.− K., 1993.− 35 s.

33. Feasibility of Intracorporeal Robotic−Assisted Laparoscopic Appendiceal Interposition for Ureteral Stricture Disease: A Case Report / V. K. Yarlagadda, J. W. Nix, D. G. Benson [et al.] // Urology.− 2017.− Vol. 109.− P. 201−205. https://doi.org/10.1016/j.urology.2017.08.017

34. Eposti P. L. Regeneration of smooth muscle fibers of the ureter following plastic surgery with free flaps of the parietal peritoneum / P. L. Eposti // Minerva Chir.− 1956.− № 11.− R. 1208.

35. Hovnanian A. P. Reconstruction of the ureter by free autologous bladder mucosa graft / A. P. Hovnanian, I. A. Kingsley // J. Urol.− 1966.− № 96.− R. 167. https://doi.org/10.1016/s0022−5347(17)63228−2

36. An Alternative Technique for Treating Complex Ureteral Strictures and Defects using a Peritoneal Graft / E. Trenti, S. M. Palermo, C. D Elia [et al.] // Biomed. J. Sci. & Tech. Res.− 2017.− Vol. 1 (5).− BJSTR. MS.ID.000478 https://doi.org/10.26717/bjstr.2017.01.000478

37. Onal B. Preputial Graft Ureteroplasty for the Treatment of Complex Ureteral Stricture: A New Surgical Technique and Review of Literature / B. Onal, M. H. Gultekin, M. F. Simsekoglu // J. of Endourology Case Reports.− 2018.− Vol. 4 (1).− P. 136−139.− doi: 10.1089/cren https://doi.org/10.1089/cren.2018.0055

38. Naude J. H. Buccal mucosal grafts in the treatment of ureteric le sions / J. H. Naude // BJU Int.− 1999.− Vol. 83.− P. 751−754. https://doi.org/10.1046/j.1464−410x.1999.00019.x

39. Long ureteric stricture replacement by buccal mucosa graft: An Armenian experience case series report / A. Tsaturyan, K. Akopyan, A. Levonyan, A. Tsaturyan // Cent European J. Urol.− 2016.− Vol. 69.− P. 217−220. https://doi.org/10.5173/ceju.2016.757

40. Replacement plastic reconstruction of extended ureteral stricture using buccal mucosa autograft / M. F. Trapeznikova, V. V. Bazaev, A. N. Shibaev [et al.] // Urologiia.− 2014.− Vol. 2.− P. 16−19.

41. Buccal mucosa graft for ureteral stricture substitution: Initial experience / A. A. Badawy, A. Abolyosr, M. D. Saleem, A. M. Abuzeid // Urology.− 2010.− Vol. 76.− P. 971−975. https://doi.org/10.1016/j.urology.2010.03.095

42. Treatment of long ureteric strictures with buccal mucosal grafts / D. Kroepfl, H. Loewen, V. Klevecka, M. Musch // BJU Int.− 2010.− Vol. 105.− P. 1452− 1455. https://doi.org/10.1111/j.1464−410x.2009.08994.x

43. Use of buccal mucosa as onlay graft technique for benign ureteric strictures / S. A. Shah, P. Ranka, M. Visnagara [et al.] // Indian. J. Urol.− 2003.− Vol. 20.− P. 28−32.

44. Use of buccal graft for the management of ureteral strictures / M. I. Katibov, N. V. Polyakov, N. G. Keshishev [et al.] // Urologiia.− 2018.− Vol. 1.− P. 138−142. https://doi.org/10.18565/urology.2018.1.138−142

45. Robotic Buccal Mucosal Graft Ureteroplasty for Complex Ureteral Stricture / S. Arora, L. Campbell, M. Tourojman [et al.] // Urology.− 2017.− Vol. 110.− P. 257−258. https://doi.org/10.1016/j.urology.2017.06.037

46. Robotic Ureteroplasty with Buccal Mucosa Graft for the Management of Complex Ureteral Strictures / Z. Lee, B. T. Waldorf, E. Y. Cho [et al.] // J. Urol.− 2017.− Vol. 198 (6).− P. 1430−1435. https://doi.org/10.1016/j.juro.2017.06.097

47. A Review of Buccal Mucosa Graft Ureteroplasty / Z. Lee, A. Y. Keehn, M. E. Sterling [et al.] // Curr. Urol. Rep.− 2018.− Vol. 1; 19 (4).− P. 23. https://doi.org/10.1007/s11934−018−0772−5

48. Del Pozo Jimenez G. Buccal mucosa graft for the treatment of long ureteral stenosis: Bibliographic review / G. Del Pozo Jimenez, I. Castillon−Vela, J. Carballido Rodriguez // Arch. Esp. Urol.− 2017.− Vol. 70 (4).− P. 445−453.Завантажити статтю в форматі PDF (156 KB)
Наверх