Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2019p.

УРОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2019-4-10)

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ К РЕКОНСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ

Доц. В. Н. ДЕМЧЕНКО
Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Среди всех представленных способов реконструкции верхней трети мочеточника приоритет отдается операциям, использующим аутологичные ткани, содержащие уротелий, так как они являются наименее травматичными и наиболее физиологичными. При этом сопоставляются ткани, имеющие сходную гистологическую структуру, сходную систему кровоснабжения и иннервации. Когда такой хирургический подход невозможен, прибегают к альтернативным и нестандартным методам уретеральной реконструкции.

Ключевые слова: реконструкция мочеточника, аутотрансплантация почки, интестинальная уретеропластика, реконструкция мочеточника лоскутом слизистой щеки.

НЕСТАНДАРТНІ ПІДХОДИ ДО РЕКОНСТРУКЦІЇ ВЕРХНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

В. М. ДЕМЧЕНКО

Серед усіх поданих способів реконструкції верхньої третини сечоводу пріоритет віддається операціям, що використовують аутологічні тканини, які містять уротелій, оскількі вони є найменш травматичними і найбільш фізіологічними. При цьому зіставляються тканини, що мають подібну гістологічну структуру, подібну систему кровопостачання та іннервації. Якщо такий хірургічний підхід неможливий, вдаються до альтернативних і нестандартних методів уретеральної реконструкції.

Ключові слова: реконструкція сечоводу, аутотрансплантація нирки, інтестинальна уретеропластика, реконструкція сечоводу клаптем слизової щоки.

NON−STANDARD APPROACHES TO UPPER URINARY TRACT RECONSTRUCTION

V. M. DEMCHENKO

Among all the presented methods of reconstruction of the upper third of ureter, a priority is given to surgeries using the autologous urothelium−containing tissues, which are the least traumatic and the most physiological. At the same time the tissues having similar histological structure, similar system of blood supply and innervations are compared. If such a surgical approach is impossible, the alternative and non−standard methods of urethral reconstruction are considered as well.

Key words: ureteral reconstruction, kidney autotransplantation, intestinal ureteroplasty, ureteral reconstruction with buccal mucosa flap.


РЕФЕРАТ

Основними альтернативами стандартної уретеральної реконструкції за рахунок тканин, що містять уротелій, є аутотрансплантація нирки, заміщення сечоводу кишечником, а також інтерпозиція аутологічних тканин, які не містять уротелій. При цьому зіставляються тканини, які мають схожі гістологічну структуру, систему кровопостачання та іннервації. Хоча загальна тенденція в оцінці ролі ниркової аутотрансплантації при корекції дефектів сечоводу досить оптимістична, існує ймовірність тяжких ускладнень, що включають тяжку інфекцію трансплантата і його втрату, ускладнення з боку судинних анастомозів. При цьому співставляються тканини, що мають схожі гістологічну структуру, систему кровопостачання й іннервації. Однак у деяких клінічних ситуаціях замістити верхні сечові шляхи з допомогою такого хірургічного підходу неможливо, що змушує хірурга використовувати альтернативні й нестандартні методи уретеральної реконструкції. Серед різних видів уретеральної реконструкції ентеральними тканинами провідна роль належить інтерпозиції сегментів тонкої кишки. Більшість авторів вказують на сприятливі результати цієї методики з точки зору мінімальної летальності, низької частоти ускладнень і стабілізації ниркової функції після операції. Однак проблемою кишкової інтерпозиції є ускладнення, пов'язані з ентеротомією, порушеннями електролітного балансу, реабсорбцією у кров продуктів метаболізму й активною секрецією слизу в просвіт сечових шляхів. У літературі описуються переважно позитивні результати після пластики сечоводу клаптем букальної слизової, але довжина стриктури при здійсненні такого лікувального методу не повинна перевищувати 5–6 см. Цей метод у теперішній час не може вважатися універсальною та загальноприйнятою методикою, особливо у пацієнтів із протяжними стриктурами й облітераціями сечоводу.Завантажити статтю в форматі PDF (156 KB)
Наверх