Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2019p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

БІОМОЛЕКУЛЯРНІ МАРКЕРИ У ПАТОГЕНЕЗІ РОЗВИТКУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ

Доц. Т. Л. ВЄСІЧ, проф. І. О. ТУЧКІНА, доц. І. А. ГУЗЬ, Р. Є. БЛАГОВЕЩЕНСЬКИЙ
Харківський національний медичний університет, Україна

Вивчено біомолекулярні маркери у 69 пацієнток із гіперплазією ендометрію, що склали основну групу, та 20 жінок без гіперплазії. Для оцінки молекулярно−біологічних особливостей гіперплазії ендометрію за допомогою імуногістохімічного методу визначено експресію маркерів проліферації (Кi−67) та апоптозу (р53) і естрогенових (ER−α) та прогестеронових (PGR) рецепторів. Доведено, що визначення біомолекулярних маркерів Ki67, р53 та рецепторів статевих стероїдних гормонів ER−α і PGR дозволяє не тільки прогнозувати перебіг гіперплазії ендометрію, а й оцінити ефективність проведеного лікування. Імуногістохімічне дослідження дає змогу виділити групи ризику виникнення рецидиву гіперпластичних процесів і можливої малігнізації ендометрію та своєчасно призначити пацієнткам хірургічне лікування.

Ключові слова: гіперплазія ендометрію, біомолекулярні маркери, рецептори статевих стероїдних гормонів.

БИОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ В ПАТОГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЭНДОМЕТРИЯ

Т. Л. ВЕСИЧ, И. А. ТУЧКИНА, И. А. ГУЗЬ, Р. Е. БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ

Изучены биомолекулярные маркеры у 69 пациенток с гиперплазией эндометрия, составивших основную группу, и 20 женщин без гиперплазии. Для оценки молекулярно−биологических особенностей гиперплазии эндометрия с помощью иммуногистохимического метода определялась экспрессия маркеров пролиферации (Кі−67) и апоптоза (р53) и эстрогеновых (ER−α) и прогестеронових (PGR) рецепторов. Доказано, что определение биомолекулярных маркеров Ki−67, р53 и рецепторов половых стероидных гормонов ER−α и PGR позволяет не только прогнозировать течение гиперплазии эндометрия, но и оценить эффективность проводимого лечения. Иммуногистохимическое исследование дает возможность выделить группы риска возникновения рецидива гиперпластических процессов и возможной малигнизации эндометрия и своевременно назначить пациенткам хирургическое лечение.

Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, биомолекулярные маркеры, рецепторы половых стероидных гормонов.

BIOMOLECULAR MARKERS IN PATHOGENESIS OF DEVELOPMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA

T. L. VIESICH, I. O. TUCHKINA, I. A. GUZ, R. Ye. BLAHOVESHCHENSKYI

Biomolecular markers were studied in 69 patients with endometrial hyperplasia (EH), who made up the main group, and 20 women without endometrial hyperplasia. To assess the molecular biological features of endometrial hyperplasia, the expression of the proliferation markers (Ki−67), apoptosis (p53), estrogen (ER−α) and progesterone (PGR) receptors was determined using the immunohistochemical method. It has been proven that the determination of biomolecular markers Ki−67, p53 and sex steroid hormone receptors, i.e. ER−α and PGR, allows not only the prediction of the endometrial hyperplasia course, but also the assessment of the treatment effectiveness. The immunohistochemical method makes it possible to reveal the risk groups for the recurrence of hyperplastic processes, the development of possible endometrial malignancy, and to promptly appoint the patients with surgical treatment.

Key words: endometrial hyperplasia, biomolecular markers, sex steroid hormone receptors.


Завантажити статтю в форматі PDF (537 KB)
Наверх