Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2018p.

ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА

ЗНАЧЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСТРА−ІНТРАКРАНІАЛЬНОГО МІКРОАНАСТОМОЗУ ПРИ ЛІКУВАННІ СТЕНОТИЧНО−ОКЛЮЗИВНОЇ ПАТОЛОГІЇ БРАХІОЦЕФАЛЬНИХ АРТЕРІЙ

Канд. мед. наук О. Ю. ГАРМАТІНА1, канд. мед. наук В. В. МОРОЗ1, Р. Г. КРАСІЛЬНІКОВ2, О. І. ГРЕЧАНИК2
1 ДУ "Інститут нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України", Київ
2 Національний військово−медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь", Київ, Україна

Проведено аналіз результатів хірургічного лікування пацієнтів зі стенотично−оклюзивною патологією брахіоцефальних артерій за показниками церебральної гемодинаміки до та після створення екстра−інтракраніального мікросудинного анастомозу. Оцінено можливості перфузійної мультиспіральної комп’ютерної томографії та дуплексної сонографії у судинній хірургії.

Ключові слова: нейрорадіологія, перфузійна комп’ютерна томографія, дуплексна сонографія, стенотично−оклюзивна патологія брахіоцефальних артерій, судинна хірургія.

ЗНАЧЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАИНТРАКРАНИАЛЬНОГО МИКРОАНАСТОМОЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТЕНОТИЧНО−ОККЛЮЗИВНОЙ ПАТОЛОГИИ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

О. Ю. ГАРМАТИНА, В. В. МОРОЗ, Р. Г. КРАСИЛЬНИКОВ, Е. И. ГРЕЧАНИК

Проведен анализ результатов хирургического лечения пациентов со стенотично−окклюзивной патологией брахиоцефальных артерий по показателям церебральной гемодинамики до и после наложения экстра−интракраниального микрососудистого анастомоза. Оценены возможности перфузионной мультиспиральной компьютерной томографии и дуплексной сонографии в сосудистой хирургии.

Ключевые слова: нейрорадиология, перфузионная компьютерная томография, дуплексная сонография, стенотично−окклюзивная патология брахиоцефальных артерий, сосудистая хирургия.

SIGNIFICANCE OF RADIOLOGY IN EVALUATION OF EXTRA−INTRACRANIAL BYPASS EFFICACY AT TREATMENT OF STENOTIC−OCCLUSIVE DISORDER OF BRACHIOCEPHALIC ARTERIES

O. Yu. HARMATINA, V. V. MOROZ, R. H. KRASILNIKOV, O. I. HRECHANYK

The analysis of the surgical treatment results of patients with stenоtic−occlusive pathology of the brachiocephalic arteries by the findings of cerebral hemodynamics before and after the application of extra−intracranial anastomosis was performed. The capabilities of perfusion multispiral computed tomography and duplex sonography were estimated.

Key words: neuroradiology, perfusion computed tomography, duplex ultrasound, stenotic−occlusive pathology of the brachiocephalic artery, vascular surgery.


Завантажити статтю в форматі PDF (1 MB)
Наверх