Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ, БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА РІВЕНЬ ГОРМОНІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЖІНОК В УМОВАХ СИНДРОМУ ГІПЕРСТИМУЛЯЦІЇ ЯЄЧНИКІВ

Проф. Н. В. АВРАМЕНКО1, канд. мед. наук О. В. КАБАЧЕНКО1, проф. Д. Є. БАРКОВСЬКИЙ1, канд. біол. наук В. В. КОПІЙКА2
1 Запорізький державний медичний університет
2 Запорізький національний університет, Україна

Проаналізовано дані загальноклінічних, біохімічних, гормональних показників крові, ультрасонографії у жінок, які перебувають на програмі екстракорпорального запліднення за коротким протоколом. Установлено, що у жінок із ризиком розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників спостерігається достовірне збільшення вмісту лейкоцитів за рахунок сегментоядерних нейтрофілів та моноцитів, удвічі − прогестерону та естрадіолу. Підкреслено доцільність визначення таких показників для своєчасної корекції програми стимуляції овуляції і комплексної профілактики розвитку зазначеного синдрому.

Ключові слова: синдром гіперстимуляції яєчників, периферична кров, лейкограма, біохімічні показники, гормони.

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ, БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И УРОВЕНЬ ГОРМОНОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ СИНДРОМА ГИПЕРСТИМУЛЯЦИИ ЯИЧНИКОВ

Н. В. АВРАМЕНКО, Е. В. КАБАЧЕНКО, Д. Е. БАРКОВСКИЙ, В. В. КОПИЙКА

Проанализированы данные общеклинических, биохимических, гормональных показателей крови, ультрасонографии у женщин, находящихся на программе экстракорпорального оплодотворения по короткому протоколу. Установлено, что у женщин с риском развития синдрома гиперстимуляции яичников наблюдается достоверное увеличение содержания лейкоцитов за счет сегментоядерных нейтрофилов и моноцитов, вдвое − прогестерона и эстрадиола. Подчеркнута целесообразность определения таких показателей для своевременной коррекции программы стимуляции овуляции и комплексной профилактики развития указаного синдрома.

Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, периферическая кровь, лейкограмма, биохимические показатели, гормоны.

GENERAL CLINICAL, BIOCHEMICAL PARAMETERS AND PERIPHERAL BLOOD HORMONE LEVEL IN WOMEN AT OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME

N. V. AVRAMENKO, O. V. KABACHENKO, D. Ye. BARKOVSKYI, V. V. KOPIIKA

The data of clinical, biochemical, hormonal indices of the blood and ultrasonography of women in a short protocol IVF program were analyzed. The persons with a risk of ovarian hyperstimulation syndrome were determined to demonstrate increase of leucocyte content due to segmentonuclear neutrophils and monocytes; two−fold increase of progesterone and estradiol content. The expedience of determining these indices for timely correction of ovulation stimulation program and complex prevention of the above syndrome was emphasized.

Key words: ovarian hyperstimulation syndrome, peripheral blood, leukogram, biochemical indices, hormones.


Завантажити статтю в форматі PDF (150 KB)
Наверх