Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2018p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

БЕТА−2−МІКРОГЛОБУЛІН У СПИННОМОЗКОВІЙ РІДИНІ ТА СИРОВАТЦІ КРОВІ ПРИ ВІЛ−АСОЦІЙОВАНИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Доц. К. Ю. ЛИТВИН
ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро, Україна

Досліджено рівень бета−2−мікроглобуліну (В2МG) у спинномозковій рідині та сироватці крові пацієнтів із ВІЛ−асоційованими захворюваннями центральної нервової системи (ЦНС). Виявлено підвищення В2МG, прямий зв’язок із вірусним навантаженням ВІЛ РНК та його концентрацією у крові. Запропоновано рівняння, яке дає змогу розрахувати середню концентрацію B2MG у лікворі за його показником у крові. Установлено відмінності рівня В2МG у спинномозковій рідині залежно від етіології ураження ЦНС. Підкреслено перспективність використання показника В2МG як прогностичного та діагностичного біомаркера при ВІЛ−асоційованих неврологічних захворюваннях.

Ключові слова: ВІЛ−інфекція, ВІЛ−асоційовані неврологічні захворювання, бета−2−мікроглобулін, вірусне навантаження, ВІЛ РНК, спинномозкова рідина.

БЕТА−2−МИКРОГЛОБУЛИН В СПИННОМОЗГОВОЙ ЖИДКОСТИ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ВИЧ−АССОЦИИРОВАННЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

К. Ю. ЛИТВИН

Исследован уровень бета−2−микроглобулина (B2MG) в спинномозговой жидкости и сыворотке крови пациентов с ВИЧ−ассоциированными заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). Определено повышение В2МG, прямая связь с вирусной нагрузкой ВИЧ РНК и его концентрацией в крови. Предложено уравнение, которое позволяет рассчитать среднюю концентрацию B2MG в ликворе по его показателю в крови. Установлены различия уровня В2МG в спинномозговой жидкости в зависимости от этиологии поражения ЦНС. Подчеркнута перспективность использования показателя В2МG в качестве прогностического и диагностического биомаркера при ВИЧ−ассоциированных неврологических заболеваниях.

Ключевые слова: ВИЧ−инфекция, ВИЧ−ассоциированные неврологические заболевания, бета−2−микроглобулин, вирусная нагрузка, ВИЧ РНК, спинномозговая жидкость.

CEREBROSPINAL FLUID AND BLOOD SERUM BETA−2−MICROGLOBULIN IN HIV−ASSOCIATED NEUROLOGICAL DISEASES

K. Yu. LYTVYN

The level of beta−2−microglobulin (B2MG) in the cerebrospinal fluid and blood serum were investigated in patients with HIV−associated CNS diseases. The increase of B2MG, direct association with the viral load of HIV RNA and its concentration in the blood was detected. The equation, which allows calculating the average concentration of B2MG in the liquor according to its blood index, was proposed. Differences in the level of B2MG in the cerebrospinal fluid were determined depending on the etiology of the CNS involvement. The prospects of using the B2MG indicator as a prognostic and diagnostic biomarker in HIV−associated neurological diseases were emphasized.

Key words: HIV infection, HIV−associated neurological diseases, beta−2−microglobulin, viral load, HIV RNA, spinal fluid.


Завантажити статтю в форматі PDF (472 KB)
Наверх