Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2018p.

ХІРУРГІЯ

ВИБІР ОБ'ЄМУ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ГЕПАТИКОХОЛЕДОХУ, УСКЛАДНЕНИМИ МЕХАНІЧНОЮ ЖОВТЯНИЦЕЮ

Проф. В. В. БОЙКО1, 2, проф. Ю. В. АВДОСЬЄВ2, А. Л. СОЧНЄВА1, доц. М. С. МАЗОРЧУК3
1 Харківський національний медичний університет
2 ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН України", Харків
3 Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна

Розроблено інформаційну модель вибору об'єму оперативного лікування у пацієнтів із захворюваннями гепатикохоледоху доброякісної та злоякісної етіології, ускладненими механічною жовтяницею. За допомогою методу дискримінантного аналізу здійснено розрахунок дискримінуючих коефіцієнтів за кожним із варіантів втручання за статистичними даними. Як показала практика, інформаційна модель є ефективною та патогенетично обґрунтованою.

Ключові слова: захворювання гепатикохоледоху, механічна жовтяниця, вибір об'єму оперативного лікування, дискримінантний аналіз.

ВЫБОР ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЕПАТИКОХОЛЕДОХА, ОСЛОЖНЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХОЙ

В. В. БОЙКО, Ю. В. АВДОСЬЕВ, А. Л. СОЧНЕВА, М. С. МАЗОРЧУК

Разработана информационная модель выбора объема оперативного лечения у пациентов с заболеваниями гепатикохоледоха доброкачественной и злокачественной этиологии, осложненными механической желтухой. С помощью метода дискриминантного анализа осуществлен расчет дискриминирующих коэффициентов по каждому из вариантов вмешательства на основе статистических данных. Как показала практика, информационная модель является эффективной и патогенетически обоснованной.

Ключевые слова: заболевания гепатикохоледоха, механическая желтуха, выбор объема оперативного лечения, дискриминантный анализ.

THE CHOICE OF THE VOLUME OF SURGICAL TREATMENT IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE COMMON BILE DUCT COMPLICATED BY MECHANICAL JAUNDICE

V. V. BOIKO, Yu. V. AVDOSIEV, A. L. SOCHNIEVA, M. S. MAZORCHUK

An informational model for choosing the volume of surgical treatment in patients with benign and malignant diseases of the common bile duct complicated by mechanical jaundice was developed. Discriminative analysis was used to calculate the discriminating coefficients for each variant of intervention according to the statistical data. The practice proves that the information model is effective and pathogenetically grounded.

Key words: diseases of the common bile duct, mechanical jaundice, choice of volume of surgical treatment, discriminative analysis.


Завантажити статтю в форматі PDF (144 KB)
Наверх