Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2017p.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

РЕГІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ З ПРОЛОНГОВАНОЮ АНАЛГЕЗІЄЮ ПРИ ЛІКУВАННІ МНОЖИННИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК КІНЦІВОК

Канд. мед. наук Р. П. ЧАПЛИНСЬКИЙ1, Є. Є. ПЕРЕПЕЛИЦЯ2, проф. М. І. БЕРЕЗКА2, канд. мед. наук Є. В. ГАРЯЧИЙ2, проф. В. О. ЛИТОВЧЕНКО2
1 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня − Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", Харків
2 Харківський національний медичний університет, Україна

Проведено оцінку ефективності регіонарної анестезії з подальшою пролонгованою епідуральною і плексусною аналгезією за допомогою одноразової еластопомпи у хворих із множинними переломами кісток кінцівок. Підкреслено, що використання регіонарної анестезії з пролонгованою аналгезією дає змогу прискорити післяопераційну функціональну реабілітацію і підвищити якість життя хворих у післяопераційному періоді.

Ключові слова: регіонарна анестезія, множинні травми опорно−рухової системи, хірургічне лікування.

РЕГИОНАРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ АНАЛЬГЕЗИЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

Р. П. ЧАПЛИНСКИЙ, Е. Е. ПЕРЕПЕЛИЦА, Н. И. БЕРЕЗКА, Е. В. ГАРЯЧИЙ, В. А. ЛИТОВЧЕНКО

Проведена оценка эффективности регионарной анестезии с последующей пролонгированной эпидуральной и плексусной анальгезией с помощью одноразовой эластопомпы у больных с множественными переломами костей конечностей. Подчеркнуто, что использование регионарной анестезии с пролонгированной анальгезией позволяет ускорить послеоперационную функциональную реабилитацию и повысить качество жизни больных в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: регионарная анестезия, множественные травмы опорно−двигательной системы, хирургическое лечение.

REGIONAL ANESTHESIA WITH PROLONGED ANALGESIA IN TREATMENT OF MULTIPLE FRACTURES OF LIMBS

R. P. CHAPLYNSKYI, YE. YE. PEREPELYTSIA, M. I. BEREZKA, YE. V. HARIACHYI, V. O. LYTOVCHENKO

The effectiveness of regional anesthesia followed by prolonged epidural analgesia and plexus blockade using a disposable elastopump in patients with multiple fractures of the limbs was assessed. It is emphasized that application of regional anesthesia with prolonged analgesia allows to acce−lerate post−operative functional rehabilitation and improve the quality of life of the patients during the post−operative period.

Key words: regional anesthesia, multiple fractures of the locomotive system, surgery.


Завантажити статтю в форматі PDF (380 KB)
Наверх