Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2016p.

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ

ВПЛИВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА РІВЕНЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ У НЕДОНОШЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ

Доц. Н. М. ПАСІЄШВІЛІ
Харківський обласний клінічний перинатальний центр, Україна

Представлено патогенез, діагностику та шляхи корекції і профілактики перинатальних ускладнень при недоношуванні вагітності на тлі передчасного розриву плідних оболонок на основі комплексного обстеження жінок та їх новонароджених. Показано, що основою патологічних змін є інфекційна патологія, імунологічні розлади та ендотеліальна дисфункція, які потребують, крім антибактеріальної терапії, імунокорекції та використання медичного озону.

Ключові слова: перинатальні ускладнення, недоношування, імунокорекція, медичний озон.

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Н. М. ПАСИЕШВИЛИ

Представлены патогенез, диагностика и пути коррекции и профилактики перинатальных осложнений при недонашивании беременности на фоне преждевременного разрыва плодных оболочек на основании комплексного обследования женщин и их новорожденных. Показано, что в основе патологических изменений лежат инфекционная патология, иммунологические изменения и эндотелиальная дисфункция, которые требуют, кроме проведения антибактериальной терапии, иммунокоррекции и применения медицинского озона.

Ключевые слова: перинатальная патология, недонашивание, иммунокоррекция, медицинский озон.

EFFECTS OF INFECTIOUS FACTORS ON PERINATAL MORBIDITY AND MORTALITY IN PRETERM INFANTS

N. M. PASIESHVILI

The pathogenesis, diagnosis and ways of correction and prevention of perinatal complications in premature labor against a background of preterm rupture of membranes is presented based on a comprehensive investigation of women and their newborns. It is shown that the basis of pathological changes are infectious agents, immunological changes and endothelial dysfunction, which require immunomodulation and application of medical ozone in addition to antibiotic therapy.

Key words: perinatal pathology, premature birth, immunotherapy, medical ozone.


Завантажити статтю в форматі PDF (495 KB)
Наверх