Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№1' 2016p.

ПСИХІАТРІЯ

МЕДИКО−ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСІБ З ГОСТРИМИ РОЗЛАДАМИ ПСИХІКИ І ПОВЕДІНКИ

Проф. Б. В. МИХАЙЛОВ
Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Подано сучасні дані про психогенні розлади, які спостерігаються під час і відразу після надзвичайних ситуацій. Виділено чотири групи таких розладів: непатологічні (фізіологічні) і патологічні реакції, невротичні і реактивні психотичні стани. У віддаленому періоді у потерпілих внаслідок надзвичайних ситуацій розвиваються порушення психіки у вигляді посттравматичних стресових розладів або хронічних змін особистості через перенесену катастрофу.

Ключові слова: екстрена медико−психологічна допомога, психотерапія, реакція на стрес, невротичні стани, психотичні стани.

МЕДИКО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЦ С ОСТРЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПСИХИКИ И ПОВЕДЕНИЯ

Б. В. МИХАЙЛОВ

Представлены современные данные о психогенных расстройствах, которые наблюдаются во время и непосредственно после чрезвычайных ситуаций. Выделены четыре группы таких расстройств: непатологические (физиологические) и патологические реакции, невротические и реактивные психотические состояния. В отдаленном периоде у пострадавших вследствие чрезвычайных ситуаций развиваются нарушения психики в виде посттравматических стрессовых расстройств или хронических изменений личности из−за перенесенной катастрофы.

Ключевые слова: экстренная медико−психологическая помощь, психотерапия, реакция на стресс, невротические состояния, психотические состояния.

MEDICO−PSYCHOLOGICAL MANAGEMENT OF PERSONS WITH ACUTE DISORDERS OF MENTAL STATE AND BEHAVIOR

B. V. MYKHAILOV

The contemporary data about psychogenic mental disorders observed during and immediately after emergencies are presented. Four groups of such disorders, i. e. non−pathological (physiological) reactions, pathological reactions, neurotic and reactive psychotic states were distinguished. In the late period the victims of emergencies develop posttraumatic stress reactions or chronic personality disorders after catastrophic events.

Key words: urgent medical−psychological care, psychotherapy, stress reaction, neurotic states, psychotic states.


Завантажити статтю в форматі PDF (498 KB)
Наверх