Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2011p.

КАРДІОЛОГІЯ

ОРТОСТАТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Ю. А. ЧЕРНАЯ, доц. Л. А. МАРТИМЬЯНОВА, проф. Н. И. ЯБЛУЧАНСКИЙ
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина

Изучена связь между различными типами ортостатических реакций (ОР) систолического артериального давления (САД) и клиническими проявлениями постоянной формы фибрилляции предсердий у пациентов пожилого возраста. В рассмотренной популяции наблюдались все типы ОР САД с преобладанием изотензивных. Гипотензивные ОР САД чаще встречались у пациентов старческого возраста с артериальной гипертензией тяжелой степени, изотензивные − у пожилых пациентов с фракцией изгнания левого желудочка менее 40 %.

Ключевые слова: ортостатические реакции (ОР) систолического артериального давления, гипотензивные, изотензивные, гипертензивные ОР, фибрилляция предсердий, клинические проявления.

ОРТОСТАТИЧНІ РЕАКЦІЇ СИСТОЛІЧНОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

Ю. А. ЧОРНА, Л. О. МАРТИМ'ЯНОВА, М. І. ЯБЛУЧАНСЬКИЙ

Вивчено зв'язок між різними типами ортостатичних реакцій (ОР) систолічного артеріального тиску (САТ) і клінічними проявами постійної форми фібриляції передсердь у пацієнтів похилого віку. У розглянутій популяції спостерігались усі типи ОР САТ з превалюванням ізотензивних. Гіпотензивні ОР САТ частіше зустрічались у пацієнтів старечого віку з артеріальною гіпертензією тяжкого ступеня, ізотензивні − у пацієнтів похилого віку з фракцією викиду лівого шлуночка менше 40 %.

Ключові слова: ортостатичні реакції (ОР) систолічного артеріального тиску, гіпотензивні, ізотензивні, гіпертензивні ОР, фібриляція передсердь, клінічні прояви.

ORTHOSTATIC REACTIONS OF SYSTOLIC ARTERIAL PRESSURE IN PATIENTS WITH STABLE ATRIAL FIBRILLATION

Yu. A. CHERNAYA, L. A. MARTIMIANOVA, N. I. YABLUCHANSKY

The association between various types of orthostatic reactions (OR) of systolic arterial pressure (SAP) and clinical manifestations of stable atrial fibrillation was investigated in elderly patients. All types of OR of SAP with prevailing isotensive ones were observed in these patients. Hypotensive SAP OR were more frequent in old patients with severe arterial hypertension, isotensive in elderly patients with left ventricle ejection fraction < 40%.

Key words: orthostatic reactions (OR) of systolic arterial pressure, hypotensive, isotensive, hypertensive OR, atrial fibrillation, clinical manifestations.


Завантажити статтю в форматі PDF (153 KB)
Наверх