Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№4' 2010p.

ПСИХОТЕРАПІЯ

Принципы психотерапии и реабилитации специфических эмоциональных нарушений у лиц с зависимостью от психоактивных веществ

Канд. мед. наук П. Г. Андрух, докт. мед. наук В. В. Чугунов, проф. Б. В. Михайлов
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Осуществлен анализ эмоциональных нарушений у больных с различными формами химической зависимости. Представлен разработанный паспорт эмоциональных нарушений, который включает подробное изложение эмоциональных изменений личности. Указана общая характеристика и некоторые современные представления, а также клинически адаптированные вариации психотерапии и реабилитации лиц, испытывающих химическую зависимость.

Ключевые слова: эмоциональные нарушения, зависимость, наркомания, алкоголизм, психотерапия, реабилитация.

Принципи психотерапії та реабілітації специфічних емоційних порушень в осіб із залежністю від психоактивних речовин

П. Г. Андрух, В. В. Чугунов, Б. В. Михайлов

Здійснено аналіз емоційних порушень у хворих з різними формами хімічної залежності. Представлено розроблений паспорт емоційних порушень, який містить детальний виклад емоційних змін особистості. Зазначено загальну характеристику та деякі сучасні уявлення, а також клінічно адаптовані варіації психотерапії та реабілітації осіб, що зазнають хімічної залежності.

Ключові слова: емоційні порушення, залежність, наркоманія, алкоголізм, психотерапія, реабілітація.

Principles of psychotherapy and rehabilitation of specific emotional disorders in patients with addiction to psychoactive substances

P. G. Andrukh, V. V. Chugunov, B. V. Mikhailov

The analysis of emotional disorders in patients with various forms of chemical addiction was done. A passport of emotional disorders including detailed list of emotional changes of the personality is presented. General characteristics and some modern ideas as well as clinically adapted variations of psychotherapy and rehabilitation of the persons with chemical addiction are discussed.

Key words: emotional disorders, addiction, drug addiction, alcohol addiction, psychotherapy, rehabilitation.


Завантажити статтю в форматі PDF (139 KB)
Наверх