Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2020p.

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-3-10)

ОСОБЛИВОСТІ ШВИДКОСТІ КАПІЛЯРНОГО КРОВООБІГУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ВНУТРІШНЬОНОСОВИХ СТРУКТУР ТА ПОРУШЕННЯМ НОСОВОГО ДИХАННЯ

Доц. Н. О. ШУШЛЯПІНА, доц. А. В. ЛУПИР, О. Є. ЧЕРНЯКОВА
Харківський національний медичний університет, Україна

Вивчено стан мікроциркуляторного русла нігтьового ложа за допомогою комп'ютерної капіляроскопії у пацієнтів із різними патологіями порожнини носа, що супроводжуються назальною обструкцією. Виявлено закономірності зміни мікроциркуляції залежно від тривалості перебігу захворювання.

Ключові слова: мікроциркуляція, мікроциркуляторне русло, капілярний кровообіг, назальна обструкція, порушення носового дихання, патологія внутрішньоносових структур, комп'ютерна капіляроскопія.

ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТИ КАПИЛЛЯРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР И НАРУШЕНИЕМ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ

Н. О. ШУШЛЯПИНА, А. В. ЛУПЫРЬ, А. Е. ЧЕРНЯКОВА

Изучено состояние микроциркуляторного русла ногтевого ложа с помощью компьютерной капил ляроскопии у пациентов с различными патологиями полости носа, сопровождающимися назальной обструкцией. Выявлены закономерности изменения микроциркуляции в зависимости от длительности течения заболевания.

Ключевые слова: микроциркуляция, микроциркуляторное русло, капиллярное кровообращение, назальная обструкция, нарушение носового дыхания, патология внутриносовых структур, компьютерная капилляроскопия.

FEATURES OF CAPILLARY BLOOD FLOW IN PATIENTS WITH PATHOLOGY OF INTRANASAL STRUCTURES AND NASAL BREATHING DISORDERS

N. O. SHUSHLIAPINA, A. V. LUPYR, O. Ye. CHERNIAKOVA

The condition of the microcirculatory bed of the nail was studied by computer capillaroscopy in the patients with various pathologies of the nasal cavity, accompanied by a nasal obstruction. Regularities of change in microcirculation depending on duration of a disease course have been revealed.

Key words: microcirculation, microcirculatory tract, capillary circulation, nasal obstruction, nasal breathing disorders, pathology of intranasal structures, computer capillaroscopy.
REFERENCES


1. Garbuzenko D. V. Morfofunktsional'naya perestroika pechenochnogo sosudistogo rusla v patogeneze portal'noi gipertenzii pri tsirroze pecheni // Terapevticheskii arkhiv. 2014. № 2. S. 90−93.

2. Iong−Vuk Cho, Park Sung−Kho. Izmerenie skorosti krovotoka pul'py v perednikh zubakh verkhnei chelyusti s ispol'zovaniem ul'trazvukovoi dopplerovskoi floumetrii. URL: http://minimax.ru/articles/foreign/bloodflowpulp.html

3. Remizov A. N. Meditsinskaya i biologicheskaya fizika: uchebnik. M.: GEOTAR−Media, 2013. 648 s.

4. Borisenko A. V., Kuvaev A. S., Viderskaya A. V. Otsenka effektivnosti primeneniya preparatov arginina v kompleksnoi terapii generalizovannogo parodontita pri pomoshchi lazernoi dopplerovskoi floumetrii // Suchasna stomatologіya. 2019. № 3. S. 28−31. doi: 10.33295/1992−576X−2019−3−28

5. High−speed video capillaroscopy method for imaging and evaluation of moving red blood cells / I. Gurov, M. Volkov, N. Margaryants, A. Pimenov // Optics and Lasers in Engineering. 2018. Vol. 104. P. 244−251. doi: https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2017.09.003

6. Chernukh A. M., Aleksandrov P. N., Alekseev O. V. Mikrotsirkulyatsiya. M.: Meditsina, 1984. 432 s.

7. Kovalova A. A., Avrunin O. G. Development of the system of non−invasive express diagnostics of microcirculation // Abstracts of X International Scientific and Practical Conference. San Francisco, USA, 2020. P. 343−346.

8. Personifitsirovannyi pokhod v otsenke mikrotsirkulyatornogo rusla u bol'nykh s zabolevaniyami polosti nosa / M. I. Yashchenkoi dr. // Otorinolaringologіya. 2019. 1s (2). S. 109−110.

9. Koval'ova A. A., Avrunіn O. G. Mozhlivostі otsіnki mіkrotsirkulyatsії za dopomogoyu kapіlyaroskopії // Mater. 1−ї Mіzhnar. nauk.−tekh. konf. "Suchasnі problemi іnfokomunіkatsіi, radіoelektronіki ta nanosistem SPІRN−2019". Vіnnitsya: VNTU, 2019. S. 49−50.

10. Possibilities of automated image processing at optical capillaroscopy / Anastasiia Kovalova et al. // Proc. SPIE 11456, Optical Fibers and Their Applications. 2020, Vol. 11456. 114560G https://doi.org/10.1117/12.2569772

11. Otorinolaringologіya / D. І. Zabolotnii, Yu. V. Mіtіn, S. B. Bezshapochnii, Yu. V. Dєєva. K.: VSV "Meditsina", 2019. 471s.

12. Pukhlik S. M., Dєdikova І. V. Khіrurgіchne lіkuvannya stіikoї obstruktsії porozhnini nosa u patsієntіv z alergіchnim rinіtom // Klіnіchna іmunologіya. Alergologіya. Іnfektologіya. 2015. № 2. S. 10−14.

13. Aleksandrov A. N., Chervinskaya A. V., Ostrinskaya T. V. Galoingalyatsionnaya terapiya bol'nykh allergicheskim i vazomotornym rinitom // Vestn. otorinolaringologii. 2008. № 4. S. 74−77.

14. Svatko L. G., Batyrshin R. G., Batyrshin T. R. Znachenie neirovegetativnykh narushenii v klinike i lechenii vazomotornogo rinita // Vestn. otorinolaringologii. 2008. № 6. S. 17−19.

15. Pukhlik S. M. Zatrudnennoe nosovoe dykhanie // Zdorov'ya Ukraїni. 2010. № 1. S. 54−57.

16. Kozlov V. I. Kapillyaroskopiya v klinicheskoi praktike: monograf. M.: Prakticheskaya meditsina, 2015. 232 s.

17. Kuz'michev A. Ya. Printsipy klinicheskoi kapillyaroskopii: monograf. K.: Zdorov'e, 1965. 170 s.

18. Pokrovskii A. V. Klinicheskaya angiologiya. M.: Meditsina, 2004. 1700 c.

19. Method of expression of certain bacterial microflora mucosa olfactory area / O. G. Avrunin et al. // Proc. SPIE 9816, Optical Fibers and Their Applications. 2015. 98161L (December 18, 2015). doi:10.1117/12.2229074.

20. Nosova Ya. V., Avrunin O. G., Faruk Kh. I. Opredelenie mikrokharakteristik vozdushnogo potoka v nosovoi polosti pri dykhanii // Vestn. NTU "KhPI"; seriya: "Novye resheniya v sovremennykh tekhnologiyakh". Khar'kov: NTU "KhPI". 2018. № 16 (1292). S. 122−127. doi:10.20998/2413−4295.2018.16.19.

21. Suchasnі іntelektual'nі tekhnologії funktsіonal'noї medichnoї dіagnostiki: monograf. / O. G. Avrunіn ta іn. Kharkіv: KhNURE, 2018. 236 s. doi: https://doi.org/10.30837/978−966−659−234−0

22. Іnformatsіinі tekhnologії pіdtrimki priinyattya rіshen' pri viznachennі porushen' nosovogo dikhannya: monograf. / O. G. Avrunіn ta іn. Khar'kov: KhNURE, 2018. 125 s. doi: https://doi.org/10.30837/978−966−659−235−7

23. Principles of computer planning inthefunctional nasalsurgery / O. G. Avrunin et al. // Przegląd Elektrotechniczny. 2017. Vol. 93 (3). P. 140−143.

24. Avrunin O. G., Tomashevskii R. S., Faruk Kh. I. Metody i sredstva funktsional'noi diagnostiki vneshnego dykhaniya. Khar'kov: KhNADU, 2015. 208 s.Завантажити статтю в форматі PDF (256 KB)
Наверх