Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ОНКОЛОГІЯ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-8)

ІНГІБІТОРИ ЦИКЛІНЗАЛЕЖНИХ КІНАЗ 4/6 У КОМБІНАЦІЇ З ІНГІБІТОРАМИ АРОМАТАЗИ У ЛІКУВАННІ МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ (клінічне спостереження)

Канд. мед. наук М. В. САДЧИКОВА1, 2, канд. мед. наук Л. В. СИНЯВІНА3, Н. М. ОТЧЕНАШ2
1 Харківська медична академія післядипломної освіти
2 КНП "Обласний центр онкології", Харків
3 Медичний центр "Єва", Харків, Україна

Узагальнено сучасні літературні та експериментальні дані про використання палбоциклібу − першого представника класу інгібіторів циклінзалежних кіназ 4/6. Наведено результати рандомізованих клінічних досліджень. Описаний клінічний випадок демонструє можливість тривалого ефективного контролювання хвороби при метастатичному раку молочної залози.

Ключові слова: метастатичний рак молочної залози, інгібітори ароматази, палбоцикліб.

ИНГИБИТОРЫ ЦИКЛИНЗАВИСИМЫХ КИНАЗ 4/6 В КОМБИНАЦИИ С ИНГИБИТОРАМИ АРОМАТАЗЫ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (клиническое наблюдение)

М. В. САДЧИКОВА, Л. В. СИНЯВИНА, Н. Н. ОТЧЕНАШ

Обобщены современные литературные и экспериментальные данные об использовании палбоциклиба − первого представителя класса ингибиторов циклинзависимых киназ 4/6. Приведены результаты рандомизированных клинических исследований. Описанный клинический случай демонстрирует возможность продолжительного эффективного контролирования болезни при метастатическом раке молочной железы.

Ключевые слова: метастатический рак молочной железы, ингибиторы ароматазы, палбоциклиб.

CYCLIN−EPENDENT KINASES 4/6 INHIBITORS IN COMBINATION WITH AROMATASE INHIBITORS IN TREATMENT OF METASTATIC BREAST CANCER (clinical observation)

M. V. SADCHIKOVA, L. V. SYNIAVINA, N. M. OTCHENASH

Current published reports and experimental data on the use of palbociclib, the first representative of cyclin−ependent kinases 4/6 inhibitors, have been summarized. The results of randomized clinical trials have been presented. The described clinical case demonstrated the possibility of long−term effective control of the disease in metastatic breast cancer.

Key words: metastatic breast cancer, aromatase inhibitors, palbociclib.
Завантажити статтю в форматі PDF (113 KB)
Наверх