Попередня Наступна

ПОТОЧНИЙ НОМЕР

№1' 2020p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
DOI (https://doi.org/10.37436/2308-5274-2020-1-16)

МІКРОРНК−122 ЯК БІОЛОГІЧНИЙ МАРКЕР ХРОНІЧНОГО ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С

Доц. О. П. ШЕВЧЕНКО-МАКАРЕНКО1, проф. Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦЬКА1, проф. В. Є. ДОСЕНКО2, канд. біол. наук Т. І. ДРЕВИЦЬКА2
1 ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Дніпро
2 Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, Київ, Україна

Визначено рівень експресії мікроРНК−122 у хворих на хронічний вірусний гепатит С з першим генотипом HCV. Отримані дані вказують на те, що цей показник у хворих у 29 разів вищий, ніж у здорових осіб. Підкреслено перспективність використання показника експресії мікроРНК−122, що дасть змогу персоніфікувати діагностику та лікувальну тактику у пацієнтів із хронічним вірусним гепатитом С.

Ключові слова: хронічний вірусний гепатит С, мікроРНК−122, елімінація вірусних гепатитів, біологічний маркер.

МИКРОРНК−122 КАК БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕР ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С

О. П. ШЕВЧЕНКО-МАКАРЕНКО, Л. Р. ШОСТАКОВИЧ-КОРЕЦКАЯ, В. Е. ДОСЕНКО, Т. И. ДРЕВИЦКАЯ

Определен уровень экспрессии микроРНК−122 у больных хроническим вирусным гепатитом C с первым генотипом HCV. Полученные данные указывают на то, что этот показатель у больных в 29 раз выше, чем у здоровых лиц. Подчеркнута перспективность использования показателя экспрессии микроРНК−122, что позволит персонифицировать диагностику и лечебную тактику у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С.

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, микроРНК−122, элиминация вирусных гепатитов, биологический маркер.

MICRORNA−122 AS A BIOLOGICAL MARKER OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS C

O. P. SHEVCHENKO-MAKARENKO, L. R. SHOSTAKOVYCH-KORETSKA, V. E. DOSENKO, T. I. DREVYTSKA

The expression level of miRNA−122 in the patients with chronic viral hepatitis C of the first HCV genotype has been determined. The data obtained demonstrate that in the patients this index was 29 times higher than in healthy individuals. The prospect of using the expression level of miRNA−122 was emphasized, which would allow the personalized diagnostics and therapeutic tactics in the patients with chronic viral hepatitis C.

Key words: chronic viral hepatitis C, miRNA−122, elimination of viral hepatitis, biological marker.
Завантажити статтю в форматі PDF (114 KB)
Наверх