Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

БЕЗПОСЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ НУКЛЕОТИДНИМИ/НУКЛЕОЗИДНИМИ АНАЛОГАМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ В

І. В. ПАШКОВ, С. Ф. ФЕДОРОВА
Миколаївська обласна інфекційна лікарня, Україна

Проаналізовано результати лікування нуклеотидними/нуклеозидними аналогами хворих на хронічний вірусний гепатит В. Тривалість проспективного спостереження становила 48−52 тижнів, пацієнти отримували ламівудин 100 мг/добу та тенофовір 300 мг/добу. Наприкінці контрольованого періоду спостереження встановлено достовірне зниження рівня аланінамінотрансферази у пацієнтів обох груп. Загальний рівень повної вірусологічної відповіді після початку противірусної терапії становив 46,4 % у групі ламівудину та 74,2 % − у групі тенофовіру.

Ключові слова: гепатит В, HBsAg−позитивний, ламівудин, тенофовір, аланінамінотрансфераза, вірусологічна відповідь.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НУКЛЕОТИДНЫМИ/НУКЛЕОЗИДНЫМИ АНАЛОГАМИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В

И. В. ПАШКОВ, С. Ф. ФЕДОРОВА

Проанализированы результаты лечения нуклеотидными/нуклеозидными аналогами больных хроническим вирусным гепатитом В. Продолжительность проспективного наблюдения составила 48−52 недель, пациенты получали ламивудин 100 мг/сут и тенофовир 300 мг/сут. В конце контролируемого наблюдения установлено достоверное снижение уровня аланинаминотрансферазы у больных обеих групп. Общий уровень полного вирусологического ответа после начала противовирусной терапии составил 46,4 % в группе ламивудина и 74,2 % − в группе тенофовира.

Ключевые слова: гепатит В, HBsAg−положительный, ламивудин, тенофовир, аланинаминотрансфераза, вирусологический ответ.

IMMEDIATE RESULTS OF TREATMENT WITH NUCLEOTIDE/NUCLEOSIDE ANALOGUES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS B

I. V. PASHKOV, S. F. FEDOROVA

There were analysed the results of treatment with nucleotide/nucleoside analogues of the patients with chronic viral hepatitis B. The duration of prospective observation was 48−52 weeks, the patients received 100 mg/day lamivudine and 300 mg/day tenofovir. At the end of the controlled observation period, a significant decrease in the level of alanine aminotransferase in the patients of both groups was established. The overall level of complete virological response after initiation of antiviral therapy was 46,4 % in the lamivudine group and 74,2 % in tenofovir one.

Key words: hepatitis B, HBsAg−positive, lamivudine, tenofovir, alanine aminotransferase, virologic response.


Завантажити статтю в форматі PDF (133 KB)
Наверх