Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

НЕВРОЛОГІЯ

ПРОБЛЕМА НЕЙРОГЕНЕЗУ В УМОВАХ ТЕРАПІЇ НЕЙРОЗАПАЛЬНОГО/НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

Канд. мед. наук М. Є. ЧЕРНЕНКО
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України", Харків, Україна

Проаналізовано сучасні дані про нейродегенеративний та нейрозапальний процеси. З урахуванням знань про негативний вплив запального фактора на нейрогенез і адаптивні можливості нервової системи навіть мінімальні ознаки активного запалення в центральній нервовій системі (а також ситуація радіоактивно ізольованого синдрому) потребують призначення пульс−терапії глюкокортикостероїдами. Доповнення терапії з урахуванням концепції "керованої нейропластичності" може стати суттєвим внеском у систему лікувальних заходів нейрозапальних та нейродегенеративних захворювань центральної нервової системи.

Ключові слова: нейрогенез, нейрозапалення, нейродегенерація, глюкокортикостероїди.

ПРОБЛЕМА НЕЙРОГЕНЕЗА В УСЛОВИЯХ ТЕРАПИИ НЕЙРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО/НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

М. Е. ЧЕРНЕНКО

Проанализированы современные данные о нейродегенеративном и нейровоспалительном процессах. С учетом знаний о негативном воздействии воспалительного фактора на нейрогенез и адаптивные возможности нервной системы даже минимальные признаки активного воспаления в центральной нервной системе (а также ситуация радиоактивно изолированного синдрома) нуждаются в назначении пульс−терапии глюкокоритикостероидами. Дополнение терапии с учетом концепции "управляемой нейропластичности" может стать существенным вкладом в систему лечебных мероприятий нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы.

Ключевые слова: нейрогенез, нейровоспаление, нейродегенерация, глюкокортикостероиды.

PROBLEM OF NEUROGENESIS IN THERAPY OF NEUROINFLAMMATORY/NEURODEGENERATIVE PROCESS

M. Ye. CHERNENKO

Modern data on neurodegenerative and neuroinflammatory processes have been analyzed. Taking into account the knowledge about the negative influence of inflammation on neurogenesis and adaptive capabilities of the nervous system, even the minimal signs of an active inflammation in the central nervous system (as well as the case of the radiologically isolated syndrome) require the prescribing of pulse therapy with glucocorticosteroids. Addition of therapy based on the concept of "guided neuroplasticity" can be a significant contribution to the system of therapeutic measures of neuroinflammatory and neurodegenerative diseases of the central nervous system.

Key words: neurogenesis, neuroinflammation, neurodegeneration, glucocorticosteroids


Завантажити статтю в форматі PDF (106 KB)
Наверх