Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№2' 2019p.

ОРТОПЕДІЯ

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛОІНВАЗИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЛІКУВАННЯ ЧОТИРЬОХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ УШКОДЖЕНЬ ДИСТАЛЬНИХ МЕТАЕПІФІЗІВ ДОВГИХ КІСТОК

Канд. мед. наук І. Г. БЕЦЬ
ДУ "Інститут патології хребта та суглобів імені проф. М. І. Ситенка НАМН України", Харків, Україна

Шляхом клінічних досліджень обґрунтувано тактику лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів довгих кісток зі зменшенням частки накісткового остеосинтезу та відповідним збільшенням частки малоінвазивних технологій. Порівняльна оцінка результатів лікування таких пацієнтів дає змогу говорити про ефективність і доцільність застосування запропонованої тактики лікування.

Ключові слова: ушкодження дистальних метаепіфізів довгих кісток, малоінвазивні технології, накістковий остеосинтез.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНЫХ МЕТАЭПИФИЗОВ ДЛИННЫХ КОСТЕЙ

И. Г. БЕЦ

Путем клинических исследований обоснована тактика лечения повреждений дистальных метаэпифизов длинных костей с уменьшением доли накостного остеосинтеза и соответственным увеличением доли малоинвазивных технологий. Сравнительная оценка результатов лечения таких пациентов дает возможность говорить об эффективности и целесообразности применения предложенной тактики лечения.

Ключевые слова: повреждения дистальных метаэпифизов длинных костей, малоинвазивные технологии, накостный остеосинтез.

COMPARATIVE ESTIMATION OF APPLICATION EFFICIENCY OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES TO TREAT FOUR LOCALIZATIONS OF LESIONS OF LONG BONE DISTAL METAEPIPHYSES

I. G. BETS

Due to clinical studies the tactics of treatment of the lesions of long bone distal metaepiphyses with a reduced share of skeletal osteosynthesis and the corresponding increased share of non−invasive technologies have been substantiated. A comparative assessment of the results of treatment of such patients entitles us to speak about the effectiveness and feasibility of the proposed treatment tactics.

Key words: damage of long bone distal metaepiphyses, minimally invasive technologies, skeletal osteosynthesis.


Завантажити статтю в форматі PDF (121 KB)
Наверх