Попередня Наступна

АРХІВ НОМЕРІВ

№3' 2017p.

ГІГІЄНА, ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ

ВИВЧЕННЯ РІВНІВ І СТРУКТУРИ ДОЗ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД ПРИРОДНОЇ РАДІАЦІЇ

Канд. мед. наук А. В. КУЦАК1, доц. А. І. СЕВАЛЬНЄВ1, канд. мед. наук М. І. КОСТЕНЕЦЬКИЙ2
1 Запорізький державний медичний університет
2 ДУ "Запорізький обласний лабораторний центр СЕС України", Україна

Подано результати вивчення рівнів і структури доз опромінення населення від природних джерел випромінювання. Вимірювання радону−222 відбувалися методом пасивної трекової радонометрії у повітрі житлових будинків. Визначалися активність природних радіонуклідів у будівельних матеріалах, воді артезіанських свердловин, а також гамма−фон у приміщеннях і на відкритій території. Установлено, що сумарна середньорічна ефективна доза опромінення населення від основних джерел природного походження сягає 4,3 мЗв, що перевищує середньосвітовий показник майже в 1,8 разу.

Ключові слова: джерела випромінювання, населення, природні радіонукліди, рівні та дози опромінення.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЕЙ И СТРУКТУРЫ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПРИРОДНОЙ РАДИАЦИИ

А. В. КУЦАК, А. И. СЕВАЛЬНЕВ, М. И. КОСТЕНЕЦКИЙ

Представлены результаты изучения уровней и структуры доз облучения населения от природных источников излучения. Измерения радона−222 проводились методом пассивной трековой радонометрии в воздухе жилых домов. Определялись активность природных радионуклидов в строительных материалах, воде артезианских скважин, а также гамма−фон в помещениях и на открытой территории. Установлено, что суммарная среднегодовая эффективная доза облучения населения от основных источников природного происхождения достигает 4,3 мЗв, что превышает среднемировой показатель почти в 1,8 раза.

Ключевые слова: источники излучения, население, природные радионуклиды, уровни и дозы облучения.

STUDY OF THE LEVELS AND STRUCTURE OF DOSES OF POPULATION EXPOSURE DUE TO NATURAL RADIATION SOURCES

A. V. KUTSAK, A. I. SEVALNIEV, M. I. KOSTENETSKYI

The article presents the results of investigation of the levels and structure of radiation exposure doses due to natural radiation sources. Measurement of radon−222 was carried out by passive track radonometry in the air of houses. The activity of natural radionuclides in construction materials, water of artesian wells, as well as gamma background in the premises and in the open area were determined. It was established that the total annual average effective dose of radiation from the population of the main sources of natural origin reached 4.3 mSv, which exceeded the average world index by almost 1.8 times.

Key words: radiation sources, population, natural radionuclides, exposure levels and doses.


Завантажити статтю в форматі PDF (544 KB)
Наверх